AOPK ČR >> Územní ochrana >> Území připravovaná k vyhlášení >> Připravovaná maloplošná chráněná území

Připravovaná maloplošná chráněná území

Ve volné krajině plánuje MŽP nově vyhlásit nebo přehlásit i menší území v kategoriích NPR a NPP. Vyhlašovací dokumentaci zpracovala AOPK ČR, vyhlašovací proces má na starosti MŽP. V současnosti probíhá vyhlašovací proces u 18 území. Pět z nich dosud nebylo pokryto zvláštní územní ochranou:

  • NPP Bzenecká střelnice – Zahrnuje významná psamofilní společenstva na otevřených píscích na severním okraji Panonské nížiny: otevřené trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým a jednoletá vegetace narušovaných štěrkovitých a písčitých půd s teplomilnými druhy rostlin a živočichů, zejména unikátním společenstvem psamofilních bezobratlých.
  • NPP Mladá – Unikátní mozaika otevřených trávníků kontinentálních dun, evropských suchých vřesovišť, mezofilních ovsíkových luk, polopřirozených suchých trávníků a facií křovin na vápnitých podložích, dubohabřin a acidofilních doubrav v různých sukcesních stádiích, vzniklých a udržovaných různě intenzivní lidskou činností s výskytem velkého počtu vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
  • NPR Nebesa – Kompaktní lesní porosty bučin, suťových lesů a jasanovo-olšových luhů s přírodě blízkou dřevinnou a prostorovou skladbou. Geologicky významné území s výskytem terciérních vulkanických žil se sloupovitou odlučností. Izolovaná reliktní populace kriticky ohrožené užovky stromové.
  • NPP Trkmanské louky – Subhalofilní rostlinná společenstva s populacemi některých zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů včetně populace kriticky ohroženého pcháče žlutoostenného.
  • NPP Zlatý potok – Jedna z několika málo zbývajících perspektivních lokalit perlorodky říční ve střední Evropě. Pramenná oblast s mokřinami a prameništní vegetací s rozsáhlou sítí mělkých pramenných stružek, dílčích přítoků a hlavního toku Zlatého potoka s přírodními živočišnými a rostlinnými společenstvy oligotrofních povodí, která podmiňují fungování biotopu a další existenci populace perlorodky říční.

 

Zbylých 13 území (NPP Bystřina – Lužní potok, NPR Děvín, NPR Čtvrtě, NPR Divoká Oslava, NPR Chejlava, NPP Komorní hůrka, NPP Lochkovský profil, NPR Rohová, NPP Řežabinec, NPP V Jezírkách, NPP Váté písky, NPP Větrníky a NPP Železná hůrka) již územně chráněno je. Tato území jsou přehlašována z důvodu zvětšení rozlohy, úpravy bližších ochranných podmínek nebo změny kategorie ochrany tak, aby byla lépe zajištěna ochrana národně nebo mezinárodně významných přírodních prvků, které se v těchto územích vyskytují

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt