AOPK ČR >> Územní ochrana >> Území připravovaná k vyhlášení

Území připravovaná k vyhlášení

I přes zdánlivě vysoký počet chráněných území nelze jejich síť v České republice považovat za kompletní. Stále existují velmi cenná místa, která doposud nepožívají zvláštní ochrany, ačkoliv je velmi potřebná – ať už z hlediska národních hodnot/legislativy, nebo podle mezinárodních závazků. AOPK ČR se proto nezabývá pouze péčí o stávající zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace/památky), ale soustavně se věnuje také přípravě nových ZCHÚ. V tomto článku informujeme o vybraných územích v tzv. volné krajině (mimo CHKO či NP), pro jejichž vyhlášení připravuje AOPK ČR podklady (vyhlašuje je MŽP či vláda). Na rozdíl od území CHKO zde AOPK ČR nevykonává státní správu ochrany přírody, konkrétní lokality jsou jí však dobře známy z celorepublikově prováděného monitoringu, přípravy evropské soustavy Natura 2000 apod.  Příprava a vyhlašování ZCHÚ, především CHKO, představuje složitý proces, vyžadující mnohdy i víceleté nasazení mnoha odborníků z řady institucí.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt