AOPK ČR >> Územní ochrana >> Natura 2000 >> Evropsky významné lokality

Evropsky významné lokality

Evropsky významné lokality (EVL) jsou jedním ze dvou typů chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Jsou vyhlašovány pro typy přírodních stanovišť přílohy I a druhy přílohy II směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Požadavky směrnice jsou včleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Seznam typů přírodních stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR, pro které mají být vyhlášeny lokality, je uveden ve vyhlášce MŽP č. 166/2005 Sb. Odborná kritéria výběru lokalit jsou součástí přílohy III směrnice.

EVL jsou v ČR vyhlašovány formou nařízení vlády prostřednictvím tzv. národního seznamu. Národní seznam EVL byl ve své historii podrobován ze strany Evropské komise hodnocení dostatečnosti (v rámci biogeografických seminářů a bilaterálních jednání), jehož výsledem bylo dosavadních 6 aktualizací, naposledy v roce 2020.

Nařízení vlády

Hlavní důvod vydání předpisu

Počet EVL

č. 132/2005 Sb.

první národní seznam EVL

863

č. 301/2007 Sb.*

biogeografický seminář po panonskou oblast 2005

879

č. 371/2009 Sb.*

biogeografický seminář pro kontinentální oblast 2006

1 082

č. 318/2013 Sb.

novelizace zákona č. 114/1992 Sb. (ZOPK) 2009

1 075

č. 73/2016 Sb. *

bilaterální jednání 2011

1 111

č. 207/2016 Sb.*

bilaterální jednání 2011

1 112

č. 29/2020 Sb.*

bilaterální jednání 2011

1 113

č. 440/2021 Sb.*

bilaterální jednání 2018

1 112

* novelizace nařízení vlády

ČR informuje o změnách národního seznamu Evropskou komisi, která svým prováděcím rozhodnutím lokalitu schválí na evropský seznam lokalit významných pro Společenství. Evropské seznamy jsou přijímány pro jednotlivé biogeografické oblasti. Území ČR spadá do dvou biogeografických oblastí – kontinentální (96 %) a panonské (4 %, zasahuje do Jihomoravského a Zlínské kraje). Česká veřejnost je informována o přijetí lokalit na evropský seznam prostřednictvím nařízením vlády o evropském seznamu (aktuálně platné nařízení vlády č. 187/2018 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu).

Biogeografické oblasti

V současné době je v ČR vyhlášeno 1 112 evropsky významných lokalit, které zaujímají plochu 795 640 ha (cca 10 % ČR).  Jejich seznam je dostupný v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Mapa_evl

Směrnice o stanovištích stanovuje 6 letou lhůtu pro zajištění ochrany lokalit zařazených na evropský seznam. V ČR se tímto rozumí splnění 3 podmínek u každé lokality.

1) Vyhlášení lokality přijaté na evropský seznam. Děje se tak prostřednictvím nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

2) Stanovení legislativních ochranných opatření. ZOPK definuje pro EVL tzv. základní ochranu (§ 45c odst. 2 ZOPK). Je-li to s ohledem na ekologické požadavky předmětů ochrany v daném území nezbytné, je pro jednotlivé lokality stanovena v národním seznamu nutnost zajištění jejich ochrany prostřednictvím zvláště chráněného území (a to buď na části, nebo celém jejím území). Alternativou ochrany formou zvláště chráněného území je uzavření smlouvy o ochraně s vlastníky pozemků (§ 39 ZOPK). V rámci jedné lokality může být využito více způsobů ochrany, nicméně se nepřekrývají.

3) Stanovení managementových ochranných opatření. Pro každou EVL jsou stanovena opatření péče v souhrnech doporučených opatření. V případě překryvu se zvláště chráněným území jsou cíle a nároky na péči o předměty ochrany rovněž přeneseny do plánu či zásad péče daného zvláště chráněného území. Péče je případně rovněž definována ve smlouvě mezi vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody, pokud je ochrana EVL zajištěna smluvně.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt