AOPK ČR >> Územní ochrana >> Natura 2000

Natura 2000

NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

  • Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)

Schema narizeni natura

Na základě směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) pro vybrané evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť, které jsou uvedené v přílohách I a II směrnice.  Na základě směrnice o ptácích jsou vymezovány ptačí oblasti (PO) pro ochranu vybraných ptačích druhů z přílohy I směrnice a navíc pravidelně se vyskytujících stěhovavých ptáků v daném členském státě. EVL a PO se mohou vzájemně překrývat, dohromady tvoří soustavu Natura 2000, která zaujímá 14 % území ČR o ploše 1 115 358 ha. Srovnání s ostatními členskými státy EU je dostupné na Natura 2000 Barometer

Typ území Natura 2000

Počet v ČR

Výměra v ČR (ha)

Podíl na území ČR v %

Ptačí oblasti

41

703 437

8,91

Evropsky významné lokality

1 112

795 640

10,09

Pozn. k tabulce: Údaje jsou platné k 3. 1. 2022.

 

Ochrana lokalit soustavy Natura 2000

Požadavky obou směrnic jsou včleněny do národní legislativy zejména prostřednictvím části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kompetence správy a péče o lokality soustavy Natura 2000 je rozdělena mezi několik orgánů ochrany přírody. Jejich příslušnost pro konkrétní lokality je uvedena v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spravuje 37 % rozlohy EVL a PO.

V rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny velkou měrou druhy a stanoviště, které se na území ČR vyvinuly díky lidskému hospodaření a jejich přítomnost je podmíněna jeho pokračováním (např. kosení, pastva).  Soustava Natura 2000 počítá s člověkem jako partnerem. Cílem soustavy Natura 2000 není zcela vyloučit vliv člověka v lokalitách. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mohou mít negativní vliv na předměty ochrany. Pro všechny koncepce nebo záměry, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit území soustavy Natura 2000, je proto třeba vypracovat hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO, tzv. naturové hodnocení.

Informace o lokalitách soustavy Natura 2000

Databáze lokalit obsahující základní informace o lokalitách a předmětech ochrany včetně ekologických informací je dostupná na www.natura2000.cz. Zřizovací a plánovací dokumentace je soustředěna v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Členské státy informují Evropskou komisi o vyhlášení a změnách v lokalitách soustavy Natura 2000 prostřednictvím tzv. Standardního datového formuláře, který má jednotnou strukturu pro všechny členské státy EU danou prováděcím rozhodnutím Komise 2011/484/EU. Formulář obsahuje mj. základní identifikační a popisné údaje o lokalitě a informace o kvantitě a kvalitě předmětů ochrany a vlivech působících na lokalitu. Standardní datové formuláře za ČR připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jsou dostupné přes mapovou aplikaci Evropské agentury pro životní prostředí Natura 2000 Viewer. Ekologické informace o předmětech ochrany reportované za ČR v jednotlivých letech, vrstvy prostorového vymezení soustavy Natura 2000 a další užitečné datové sady lze nalézt na webu Poskytování dat AOPK ČR.

Na Portálu Informačního systému ochrany přírody jsou dále obecné údaje o stanovištích a evropsky významných druzích z příloh směrnice o stanovištích, a také ptačích druzích vyskytujících se v ČR, včetně informací o monitoringu a reportingu stavu z hlediska ochrany fenoménů z příloh směrnic.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt