AOPK ČR >> Územní ochrana

Územní ochrana

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.

Do VZCHÚ spadají dvě kategorie:

 • Národní park (NP)
 • Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie:

 • Národní přírodní rezervace (NPR)
 • Národní přírodní památka (NPP)
 • Přírodní rezervace (PR)
 • Přírodní památka (PP)

Do soustavy Natura 2000 spadají dvě kategorie:

 • Evropsky významná lokalita (EVL)
 • Ptačí oblast (PO)

Přehled ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000 v ČR i detailní informace o jednotlivých územích můžete najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Pro chráněná území platí dle zákona č. 114/1992 Sb. některá omezení v závislosti na jejich kategorii a pro národní parky a chráněné krajinné oblasti i v závislosti na jejich zonaci. Zákonem stanovené základní ochranné podmínky pro kategorie chráněných území naleznete zde (§16 pro NP, §26 pro CHKO, §29 pro NPR a §34 pro PR). Orgán vyhlašující zvláště chráněné území může při jeho vyhlašování stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o výčet činností, jež lze v území provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody; bližší ochranné podmínky jsou stanoveny pro každé území individuálně ve zřizovacím výnosu. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Výměra zvláště chráněného území nezahrnuje výměru ochranného pásma. Zřizovací výnosy všech zvláště chráněných území jsou zveřejněné v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

K označení zvláště chráněných území v terénu se dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. používá:

 • tabulí s velkým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a názvem  u NP, CHKO, NPR a NPP
 • tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a případně i názvem u PR a PP
 • pruhového značení hranic na sloupcích či hraničních stromech u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP (jedná se o dva červené pruhy 5 cm široké a oddělené 5 cm širokou mezerou, přičemž dolní červený pruh vyznačuje pouze příslušnou výseč nechráněného území, zatímco horní pruh probíhá po celém obvodu).

Výjimky ze zákazů v ZCHÚ

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích lze povolit pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimky udělují příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, kterými jsou správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady, újezdní úřady (na území vojenských újezdů) a Ministerstvo životního prostředí (na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, s výjimkou území ve správních obvodech správ národních parků a Agentury). S účinností od 1. 6. 2017 byla vypuštěna ingerence vlády do rozhodování o povolování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných území v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Rozhodnutí o povolení výjimky obsahuje podmínky, za nichž je předmětnou činnost možné uskutečnit a důvody k tomu vedoucí. Výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, může orgán ochrany přírody povolit též opatřením obecné povahy.

Všechna rozhodnutí o výjimkách jsou ukládána  v rezervačních knihách Ústředního seznamu ochrany přírody.

Úloha AOPK ČR

AOPK ČR ve vztahu ke zvláště chráněným územím:

 • systematicky shromažďuje odborné a vědecké poznatky o přírodních hodnotách ZCHÚ jako nezbytný podklad pro péči o ně,
 • zajišťuje a koordinuje přírodovědecké nebo lesnické výzkumy v ZCHÚ,
 • zajišťuje zpracování návrhů plánů péče pro CHKO a MZCHÚ na území CHKO, taktéž pro NPR a NPP mimo CHKO a poskytuje metodické vedení, příp. také zpracování plánů péče pro PR a PP ve správě krajů,
 • je pověřena Ministerstvem žívotního prostředí zpracováním souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL)
 • zajišťuje realizaci plánů péče pro CHKO a MZCHÚ na území CHKO, taktéž pro NPR a NPP mimo území CHKO,
 • provádí hodnocení území, navržených ke zvláštní územní ochraně,
 • připravuje administrativní i odborné podklady pro zřízení zvláštní územní ochrany v kategorii NPR a NPP, respektive i v kategorii NP a CHKO,
 • na území CHKO vyhlašuje PR a PP, 
 • provádí kontrolní činnost ve zvláště chráněných územích ve své péči,
 • metodicky zajišťuje a provádí revizi stavu ZCHÚ,
 • zajišťuje převody a výkupy pozemků v ZCHÚ,
 • zajišťuje optimální způsoby využívání pozemků, k nimž vykonává právo vlastnictví a hospodaření,
 • zpracovává odborná stanoviska a vyjádření k žádostem o výjimky ze zákazů v ZCHÚ, resp. v jejich ochranných pásmech, pro orgány státní správy ochrany přírody,
 • vydává souhlasy k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ, 
 • zpracovává odborná vyjádření a stanoviska k poškození, zničení nebo nedovoleným změnám v chráněných územích, které mohou vést k uložení pokuty, pro Českou inspekci životního prostředí,
 • vede Ústřední seznam ochrany přírody,
 • zprostředkovává finanční dotace z krajinotvorných programů na akce týkající se péče o ZCHÚ.

Další zajímavé informace k problematice územní ochrany najdete na stránkách:

Fond pozemků

ÚSES

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt