AOPK ČR >> Státní správa >> Vyřizování stížností

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností

Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, ovšem pouze v případě, že správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany, jako např. odvolání (§ 175 odst. 1 správního řádu). Tyto stížnosti vyřizují příslušná regionální pracoviště Agentury, Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu, tím však není dotčena odpovědnost stěžovatele za spáchání trestného činu nebo správního deliktu.

Z důvodu rychlosti se stížnost podává napřímo u jednotlivých regionálních pracovišť Agentury. Lze ji podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní Agentura písemný záznam a kopii záznamu obdrží stěžovatel.

Agentura je povinna prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení Agentuře a v této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení své stížnosti vyrozuměn. O stížnosti se nevede správní řízení a nevydává správní rozhodnutí. Tato lhůta může být překročena pouze výjimečně, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

V případě věcné nebo místní nepříslušnosti Agentury je stížnost postoupena bez zbytečného odkladu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn.

Pokud Agentura shledá stížnost zcela nebo částečně důvodnou, je povinna bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.

Pokud se stěžovatel domnívá, že stížnost, kterou podal u Agentury, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, tedy Ministerstvo životního prostředí, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Žádost o prošetření vyřízení stížnosti podává stěžovatel přímo u územně příslušného odboru výkonu státní správy MŽP.

Na stížnosti jiného charakteru se nevztahují ustanovení správního řádu. Tyto stížnosti pak vyřizuje  odbor interního auditu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt