AOPK ČR >> Státní správa >> Vybrané správní agendy >> Zvláštní územní ochrana

Zvláštní územní ochrana

Zvláštní územní ochrana je nejvýznamnějším nástrojem ochrany přírody, který se realizuje prostřednictvím vyhlašování zvláště chráněných území. V České republice rozlišujeme tzv. velkoplošná (NP a CHKO) a maloplošná (NPR, PR, NPP a PP) zvláště chráněná území. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), stanoví tzv. základní podmínky ochrany jednotlivých kategorií zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“). Předpisy, kterými se jednotlivá ZCHÚ vyhlašují, stanoví pak tzv. bližší podmínky ochrany těchto území.

Výjimky ze zákazů dle ustn. § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. uvedených v základních ochranných podmínkách ZCHÚ může povolit příslušný orgán ochrany přírody v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany ZCHÚ. To, že se v konkrétním případě jedná o jeden z těchto důvodů pro povolení výjimky, musí žadatel ve své žádosti náležitě odůvodnit.Orgán ochrany přírody může výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, povolit též opatřením obecné povahy. 

Bližší ochranné podmínky doplňují ochranný režim stanovený zákonem v základních ochranných podmínkách. V bližších ochranných podmínkách lze stanovit zejména činnosti, jejichž provádění je vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Osoba zamýšlející výkon takové činnosti je povinna podat žádost o udělení souhlasu k příslušné orgánu ochrany přírody dle ustn. § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách, k nimž není třeba povolení správního orgánu podle jiného právního předpisu, vydává orgán ochrany přírody rozhodnutím nebo, pokud je okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy (§ 44b zákona č. 114/1992 Sb.)

Příslušným orgánem ochrany přírody k povolení výjimek ze zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách ZCHÚ nebo k vydání souhlasu k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ je na území CHKO Agentura (kromě chráněné krajinné oblasti Šumava, kde vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava, a kromě chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, kde vykonává státní správu Správa Národního parku České Švýcarsko).  Agentura je dále příslušným orgánem ochrany přírody v těchto věcech na území NPR, NPP a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

Z žádosti musí být patrné, co přesně žadatel žádá nebo čeho se domáhá (§ 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“). Žádost je zároveň podáním ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a musí z ní být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co navrhuje a žadatel musí uvést svou identifikaci (fyzická osoba musí uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, IČO a adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování). Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu (jemuž je určena a podpis osoby žadatele.

Více o zahájení správního řízení se dozvíte zde.

Soustava NATURA 2000

NATURA 2000 je evropská soustava chráněných území, jejímž cílem je zabezpečit ochranu těch druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z celoevropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené či endemické.

V České republice je soustava tvořena vyhlášenými ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Více o těchto územích se dozvíte.

Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody ve svém správním obvodu na základě žádosti rozhoduje o udělení souhlasu k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů, které vyžadují územní ochranu, a které jsou předmětem ochrany dané EVL a dále k zásahům, které by mohly vést k narušení celistvosti EVL dle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Agentura dále na základě žádosti rozhoduje o udělení souhlasu k činnostem vykonávaným v ptačích oblastech dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pak Agentura na základě žádosti vydává stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska jejich vlivu na EVL či PO.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt