Stavební činnost

Krajinný ráz

Stavby a další obdobné činnosti mohou představovat pro krajinu potenciálně riziko, proto je nutné je posuzovat z hlediska ochrany krajinného rázu, kterým je míněna zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je navíc umisťování a povolování nových staveb zcela zakázáno, obdobně je tomu tak na celém území národních přírodních rezervací. Krajinný ráz se dle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích

Agentura, resp. její jednotlivá regionální pracoviště jako příslušný orgán ochrany přírody vydává ke stavebním činnostem ve svém územním obvodu závazná stanoviska, která tvoří podklad pro následné rozhodování příslušného stavebního úřadu. Obsahem stanoviska je buď souhlas k vydání povolujícího rozhodnutí v navazujícím stavebním řízení, případně souhlas vázáný na stanovené podmínky, nebo nesouhlas k vydání takového rozhodnutí. Podle § 44 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. je nutné vyžádat si závazné stanovisko Agentury k ohlášení stavby, k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, k povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon). Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti, nebo v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.

Žádost o udělení souhlasu je třeba podat ke zcela konkrétnímu záměru a ke zcela konkrétnímu následnému rozhodnutí stavebního úřadu. Z žádosti musí být patrné, co přesně žadatel žádá nebo čeho se domáhá (§ 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen „správní řád“). Žádost je zároveň podáním ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a musí z ní být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co navrhuje a žadatel musí uvést svou identifikaci (fyzická osoba musí uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, IČO a adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování). Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby žadatele. Žádost by měla také obsahovat vedle základních údajů o požadovaném záměru i identifikační údaje o pozemcích a stavbách.

Záměr ke stavbě nového domu, doplňkových staveb či ke stavebním úpravám je vhodné předem konzultovat s příslušným regionálním pracovištěm Agentury, případně požádat o vydání předběžné informace (§ 139 správního řádu ve spojení s § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb.). Obsahem předběžné informace je písemné sdělení, zda je k realizaci záměru třeba vydávat závazné stanovisko Agentury a podle jakých hledisek bude věc posuzována, resp. za jakých předpokladů bude závazným stanoviskem udělen souhlas.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt