Památné stromy

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny orgánem ochrany přírody.

Dle § 46 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), je zakázáno památné stromy poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Ošetřování těchto stromů může být prováděno pouze se souhlasem orgánu, který památný strom vyhlásil. Na území CHKO a jejich ochranných pásem, včetně NPR a NPP a jejich ochranných pásem mimo vlastní území CHKO je příslušným orgánem Agentura, resp. její příslušné regionální pracoviště. Souhlas se vydává ve správním řízení.

Pokud je třeba památný strom zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro něj orgán, který ho vyhlásil, ochranné pásmo, v němž lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody uděleným na základě žádosti. Pokud tak orgán neučiní, má každý památný strom přímo ze zákona tzv. základní ochranné pásmo, v němž není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost jako např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.

Výjimky ze základních ochranných podmínek

Ze zákazů uvedených v § 46 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. může orgán ochrany přírody na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, povolit výjimku v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu. Agentura povoluje výjimku na základě žádosti formou rozhodnutí. Z žádosti musí být patrné, co přesně žadatel žádá nebo čeho se domáhá (§ 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“).

Žádost je zároveň podáním ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a musí z ní být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co navrhuje a žadatel musí uvést svou identifikaci (fyzická osoba musí uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, IČO a adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování).

Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby žadatele.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt