AOPK ČR >> Státní správa >> Vybrané správní agendy >> Nakládání s vodami

Nakládání s vodami

Nakládání s vodami a vodohospodářské stavby a činnosti

Agentura, resp. její jednotlivé regionální pracoviště jako příslušný orgán ochrany přírody vydává ke stavebním činnostem ve svém územním obvodu závazná stanoviska, která tvoří podklad pro následné rozhodování příslušného stavebního úřadu.

Je nutné vyžádat si závazné stanovisko k povolení k nakládání s vodami, k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“).

Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami se podle § 2 odst. 9 vodního zákona rozumí jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě  nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění  odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž  lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.

Vyjádření či závazné stanovisko Agentury týkající se nakládání s vodami (§ 8 - 12 vodního zákona) a stavebního povolení k vodním dílům (§15 vodního zákona) potřebujete zejména v těchto případech:

 • vrty (průzkumné, pro studně, tepelná čerpadla, pro vodárenské účely)
 • zásahy do toků či jejich břehů (stavba opěrných zdí, jezů, úpravy dna toku, odstranění sedimentů z toku apod.)
 • zásahy do vodních nádrží vč. rybníků či mokřadů (včetně odbahnění)
 • manipulační řády (vodních nádrží vč. rybníků, malé vodní elektrárny)
 • stavby vodních nádrží vč. rybníků a tvorba tůní
 • vypouštění odpadních vod (OV)
 • stavba čistíren odpadních vod (ČOV)
 • stavby MVE
 • revitalizace vodních toků
 • odběry povrchové vody pro pitné a další účely
 • odběry podzemní vody pro pitné a další účely
 • k užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
 • změna doby platnosti povolení k nakládání s vodami

a dále:

k povolení k některým činnostem podle § 14 vodního zákona:


·           k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry
·           k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům,
 valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vod. toku
·           ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
·           k zasypávání odstavených ramen vodních toků
·           k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45)
·           k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod
 
k ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav podle § 15a vodního zákona:
 
·         k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu.
·         k udržovacím pracím, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, a které je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu – tj. obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy, k zemním pracím a změnám terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků a nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
 
k souhlasu podle § 17 vodního zákona:
·        ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
·        ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
·           ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích
·           ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vod. toku
·           ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
·        k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu
·           k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda
·           k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu

-         ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání nergetického potenciálu podzemních vod.

V případě, že zamýšlíte činnost spojenou s nakládáním s vodami, konzultujte svůj záměr s vodařem příslušného regionálního pracoviště Agentury, ve složitějších případech zažádejte o písemné předběžně stanovisko. Pokud je dále zpracována projektová dokumentace pro stavební úřad a jsou do ní případné podmínky z předběžného stanoviska Agentury zapracovány, Agentura zpravidla vydá souhlasné závazné stanovisko bez podmínek, které pak předložíte příslušnému (speciálnímu) stavebnímu úřadu (ve druhém stupni), který je též úřadem vodoprávním, kde žádáte o povolení k nakládání s vodami.

Upozornění:

Vodní toky, údolní nivy, jezera, rašeliniště či rybníky, jsou i významnými krajinnými prvky (VKP) chráněnými podle zákona o ochraně přírody a krajiny před poškozením či ohrožením jejich ekostabilizační funkce, a to podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“).

Proto, i když by zásah do toku či nivy apod. nakonec nevyžadoval souhlas, nebo jen stavební povolení stavebního úřadu v prvním stupni, je vždy k takovým zásahům, které by mohly vést i poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (např. navážení i neškodného materiálu do nivy, terénní úpravy malého rozsahu, stavba mostku) znát stanovisko Agentury, která buď vyloučí vliv zásahu na předmětné VKP, nebo vydá souhlas se zásahem, popř. ho vyloučí či podmínkami upraví (§ 4 odst2 zákona č. 114/1992 Sb.)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt