Druhová ochrana

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) stanoví kromě obecné ochrany všech druhů rostlin a živočichů, včetně ochrany volně žijících ptáků, ještě zvláštní, přísnější ochranu druhů, které jsou v našich podmínkách ohrožené či vzácné, vědecky nebo kulturně významné.

Tyto zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení dle § 48 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. do tří kategorií (kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené) a jejich seznam je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. (příloha II a III), v platném znění.

Zákon č. 114/1992 Sb. stanoví tzv. základní podmínky ochrany těchto druhů (§ 49 odst. 1 a 50 odst. 1 a 2 jmenovaného zákona). Chráněn je každý jedinec zvláště chráněného druhu ve všech svých vývojových stádiích a jeho biotop. Je mimo jiné zakázáno sbírat, trhat, poškozovat, ničit, držet, pěstovat či prodávat zvláště chráněné druhy rostlin a je zakázáno zejména chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů.

Výjimky ze základních ochranných podmínek

Ze zákazů uvedených v základních ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Výjimka může být povolena na základě žádosti toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu. 

U zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle evropského práva, lze takovou výjimku povolit pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů stanovený zákonem (§ 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., viz níže), neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany. S tím se musí žadatel v odůvodnění své žádosti náležitě vypořádat a prokázat tak, že v daném případě jiné řešení skutečně neexistuje a že povolovaná činnost negativně neovlivní příznivý stav druhu.

V uvedených směrech pak Agentura rozhodne v rámci správní úvahy, zda je zde dán zákonný důvod pro povolení výjimky.

Důvodem pro povolení výjimky dle § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb může být:

  1. ochrana volně žijícího živočicha a planě rostoucí rostliny a ochrana jejich stanovišť,
  2. prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích apod.
  3. ochrana veřejného zdraví či veřejné bezpečnosti nebo jiný naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu
  4. výzkum a vzdělávání či opětovné osídlení určitého území populací druhu nebo opětovné vysazení v původním areálu druhu
  5. u zvláště chráněných druhů ptáků lze výjimku povolit pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

Náležitosti žádosti

Z žádosti musí být patrné, které věci se týká a co navrhuje (obecné náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 45 odst. 1, resp. v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V žádosti žadatel uvede označení druhu, který je předmětem žádosti, určí počet jedinců, pro které se výjimka požaduje, uvede zakázanou činnost, pro kterou požaduje povolení výjimky a místně specifikuje svůj požadavek. Žádost musí být dále náležitě odůvodněna. Vzhledem k tomu, že povolením výjimky se povolují činnosti jinak zákonem zakázané, leží důkazní břemeno na žadateli o výjimku. V odůvodnění žádosti proto musí prokázat, že v daném případě existuje jiný veřejný zájem, který převažuje nad konkrétním zájmem ochrany přírody, anebo že povolená výjimka je v zájmu ochrany přírody.

V žádosti musí žadatel uvést své identifikační údaje a označit správní orgán, jemuž je žádost určena. Na území CHKO (mimo území CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), nejde-li o vojenské újezdy, a na území NPR a NPP a jejich ochranných pásem, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura, resp. její příslušné regionální pracoviště dle vnitřních předpisů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt