AOPK ČR >> Státní správa >> Správní řízení

Správní řízení

Správní řízení

Většina činností vyplývajících z výkonu státní správy probíhá ve správním řízení. Toto řízení podléhá na úseku ochrany přírody a krajiny režimu dvou předpisů, tj. zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který má ve vztahu ke správnímu řádu postavení zvláštního zákona.

Správní řízení vedou správní orgány - orgány ochrany přírody. Tím je na příslušném území Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Příslušnost regionálního pracoviště Agentury je primárně určena v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení, místem této činnosti.

Žádost nebo jiné podání je považováno za podané věcně a místně příslušnému správnímu orgánu dle ustn. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud je doručeno kterémukoliv regionálnímu pracovišti Agentury nebo do sídla Agentury v Praze. Určení příslušnosti jednotlivých regionálních pracovišť je totiž dána vnitřními předpisy Agentury, nikoliv zákonem.

 

Zahájení řízení

Správní řízení může být zahájeno dvěma způsoby:

1.    Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (§ 44 odst. 1 správního řádu). Správní řád stanovuje povinné náležitosti každé žádosti, mezi které patří především informace o tom, kdo ji podává, které věci se týká a co navrhuje. Ze žádosti musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá.

2.    Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení řízení  účastníkovi (účastníkům) doručením oznámení nebo ústním prohlášením (§ 46 odst. 1 správního řádu).

 

Řízení ve věcech ochrany přírody

Řízení ve věcech ochrany přírody je speciálně upraveno v § 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). K ústnímu jednání, pokud je nařízeno, přizve Agentura všechny jí známé účastníky řízení. Pokud rozhodnutí Agentury může ovlivnit poměry na území více obcí, oznámí Agentura termín a předmět ústního jednání také veřejnou vyhláškou vyvěšenou na své úřední desce (včetně elektronické) a na úředních deskách těchto obcí. Předvolání k ústnímu jednání musí být účastníkovi (účastníkům) řízení doručeno nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů předem.

 

Lhůty pro vydání rozhodnutí

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí ustanovením § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V jednoduchých věcech rozhodne Agentura bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí je jednostranný právní úkon, kterým správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Správní orgán v zákonem stanovených případech rozhoduje také o procesních otázkách (§ 67 odst. 1 správního řádu).

Rozhodnutím může být rozhodnuto nejen o celé věci, ale také pouze mezitímně anebo o části věci, jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné. Rozhodnutí se ve většině případů vyhotovuje písemně, písemně se nevyhotovuje v případech, kdy tak stanoví zákon. Takové rozhodnutí se vyhlásí ústně a zaznamená se do spisu.

Náležitostmi rozhodnutí jsou výroková část, odůvodnění a poučení účastníků o tom, zda je proti rozhodnutí možné podat odvolání a v jaké lhůtě je možno tak učinit a ke kterému orgánu. Nepodá-li některý z účastníků ve stanovené lhůtě odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci (§ 73 správního řádu), nestanoví-li zákon jinak.

 

Odvolání

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86 správního řádu). Z ekonomického důvodu se odvolání proti rozhodnutí Agentury podává přímo u regionálního pracoviště Agentury, které rozhodnutí vydalo. Podmínky ustn. § 86 odst. 1 správního řádu jsou splněny, pokud je podáno odvolání u kteréhokoliv regionálního pracoviště Agentury nebo v jejím sídle. Agentura může zrušit nebo změnit rozhodnutí, které sama vydala, pouze pokud tím plně vyhoví odvolateli a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků § 87. V opačném případě spis postoupí odvolacímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní orgán. Tím je Ministerstvo životního prostředí, resp. územně příslušný odbor výkonu státní správy MŽP.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání musí mít náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu (musí z něj být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje) a náležitosti dle § 82 správního řádu (odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek, tj. nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné právní účinky rozhodnutí (§ 85 odst. 1 správního řádu). Odkladný účinek odvolání je dle § 90 odst. 1 zákona č vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy (§ 13 zákona), omezení nebo zákazu činnosti (§ 66 zákona) a odebrání rostlin a živočichů (§ 89 zákona).

 

Agentura jako odvolací orgán

Agentura, resp. její jednotlivá regionální pracoviště je podle § 78 odst. 10 zákona č. 114/1992 Sb. odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů obcí vydaným podle zákona č. 114/1992 Sb., tedy zejména proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

Přechodná ustanovení

Zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2015, došlo ke zrušení správ chráněných krajinných oblastí jako orgánů ochrany přírody vykonávající státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb. Správním úřadem, resp. orgánem ochrany přírody se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která vykonává svoji působnost prostřednictvím svých regionálních pracovišť (jejichž součástí zůstaly zachovány jednotlivé správy CHKO).Na základě tohoto zákona tak řízení zahájené správou CHKO přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 250/2014 Sb. a do tohoto dne neskončené dokončí Agentura ochrany a krajiny České republiky zřízená podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona 250/2014 Sb. Tato správní řízení a jiné procesy vedené a zahájené správou chráněné krajinné oblasti do 31. 12. 2014 a do tohoto dne neukončené dokončí stejný organizační útvar, který řízení zahájil, bez ohledu na to, v rámci kterého regionálního pracoviště Agentury je po 1. 1. 2015 zařazen.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt