Zákony

Činnost AOPK ČR a regionálních pracovišť se řídí řadou zákonů, jejichž přehled je zobrazen níže včetně možnosti nahlédnout do zákona v online verzi (v platném znění k 4.1.2015).

Zákon č. Problematika zákona

114/1992 Sb.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

500/2004 Sb.

Správní řád

183/2006 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

100/2004 Sb.

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování

s ohroženými druhy) - CITES

254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

219/2000 Sb.

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

115/2000 Sb.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

289/1995 Sb.

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

334/1992 Sb.    

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

167/2008 Sb.

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

100/2001 Sb.    

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

246/1992 Sb.    

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

250/2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

290/2002 Sb.

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona

č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

123/1998 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí

186/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon)


Další právní předpisy najdete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky - zákony.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt