Vyhlášky

Vedle zákonů se AOPK ČR  řídí celou řadou vyhlášek, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si danou vyhlášku v online verzi.

Vyhláška č. Problematika vyhlášky

503/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

268/2009 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

499/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

45/2018 Sb.                

Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

501/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

500/2006 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

498/2006 Sb.        

Vyhláška o autorizovaných inspektorech

335/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

152/2006 Sb.

Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

432/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční úhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

166/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000

667/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

468/2004 Sb.        

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

210/2010 Sb.

               

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

62/2001 Sb.                

Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

395/1992 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

4/2009 Sb.

 

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

316/2009 Sb.

Vyhláška o handicapovaných živočiších

189/2013 Sb.

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

142/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt