AOPK ČR >> Státní správa >> Ochrana před nečinností

Ochrana před nečinností

Ochrana před nečinností

Správní řád chrání účastníky řízení, resp. dotčené osoby, pro případ nečinnosti správního orgánu (Agentury, případně jejího regionálního pracoviště), tedy v případech, kdy Agentura, resp. její příslušné regionální pracoviště nevydá rozhodnutí, potažmo závazné stanovisko nebo stanovisko ve věci v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nezahájí řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední (§ 80 odst. 1 a 2 správního řádu).

Ochrana před nečinností je poskytována jak z moci úřední, tak na základě žádosti. Opatření proti nečinnosti učiní z moci úřední nadřízený správní orgán, Ministerstvo životního prostředí,  odbor výkonu státní správy, jakmile se o nečinnosti Agentury dozví.

Po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí může účastník řízení podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti nadřízenému správnímu orgánu. Žádost může být podána jak v řízení o žádosti, tak v řízení vedeném z moci úřední.

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí úpravou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkr. ust. § 83 odst. 3. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat účastník, který svým jednáním sám nedodržení lhůt způsobil.

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podává účastník u nadřízeného správního orgánu (odbor výkonu státní správy MŽP).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt