AOPK ČR >> Pro novináře >> Tiskové zprávy >> Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny a společnosti Kinský dal Borgo, a.s.

Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny a společnosti Kinský dal Borgo, a.s.

16.8.2013

Ruku v ruce: majitelé pozemků a ochrana přírody budou postupovat v Českém ráji společně

Dohoda, kterou dnes slavnostně podepsali zástupci společnosti Kinský dal Borgo, a.s. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, znamenázásadní posun v péči o chráněná území. Ujednání, které bylo uzavřeno na devět let, určuje, jak by měl  majitel pozemků – společnost Kinský dal Borgo – hospodařit, aby byly zohledněny zájmy ochrany přírody a zároveň stanoví, jaká náhrada za omezení hospodaření mu naleží [1].

„Chceme, aby takových dohod bylo co nejvíce, protože dávají jistotu oběma stranám – majitel pozemku má přesně stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou dostane kompenzaci za to, že hospodaří šetrně. Ochrana přírody má záruku, že se potřebná péče o území nebude měnit. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. Budeme prostě postupovat ruku v ruce, “ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny CR.

 „Jsme přesvědčeni, že dosavadní péče o daná území byla prováděna způsobem, který umožnil samotnou existenci vzácných druhů rostlin a živočichů. Rádi bychom v tom i nadále pokračovali. K tomu však potřebujeme vědět, jakou přesnou péči tyto druhy potřebují a současně tato péče nesmí být pro nás ztrátová. Proto se domníváme, že dnes podepisovaná dohoda je určitě krok správným směrem,“ konstatuje Francesco Kinsky dal Borgo, člen představenstva společnosti Kinský dal Borgo, a.s.

Dohoda například stanoví, kolik stromů nebude v lese při těžbě skáceno a že namísto traktoru bude při přibližování dřeva využívána lanovka, určuje, že na kterých místech budou nad zákonnou povinnost vysazovány jedle, duby, habry a buky,  specifikuje, jak často je třeba kosit louky a jak chránit netopýry. Za tyto kroky pak majiteli pozemků náleží kompenzace.

Dohoda je výsledkem společného úsilí Evropské organizace vlastníků půdy [2], společnosti Kinský dal Borgo, a.s. [3], Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) [4] a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů  v ČR (SVOL) [5] .

„Vítáme, že na podobném principu bude AOPK ČR připravovat další dohody s vlastníky pozemků v chráněných územích. Pouze aktivní komunikace s vlastníky půdy a jejich pozitivní motivace může zajistit zachování a zlepšení stavu chráněných území,“ dodává František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

„Vlastníci půdy a hospodáři tvoří nezbytný a důležitý článek v péči o krajinu. Je proto třeba  podporovat takové způsoby hospodaření, které jsou k přírodě šetrné a zároveň ekonomicky výhodné. Opravdu zodpovědná péče o krajinu má totiž tři rozměry - ekologický, ekonomický a sociální. A právě uzavíraná dohoda je pomáhá naplňovat,“ uzavírá Francesco Kinsky dal Borgo, který je i představitelem Evropské organizace vlastníků půdy.

Poznámky:

[1] Dohoda se týká pozemků společnosti Kinský dal Borgo, a.s., které leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj, přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Údolí Plakánek, evropsky významné lokalitě Podtrosecká údolí a evropsky významné lokalitě Kost. Vyplácení náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření se řídí  § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR, a vyhláškou č. 335/2006 Sb. Příspěvek na péči o chráněné území (například na kosení luk) je určen § 69 zákona č. 114/1992 Sb.  

[2] www.elo.org 

[3] www.kinsky-dal-borgo.cz

[4] www.nature.cz

[5] www.svol.cz

 

Kontakt:

David Lacina, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724300216, email: david.lacina@nature.cz

Jiří Žabka, společnost Kinský dal Borgo a. s., tel: 604272804, email: zabka@kinsky-dal-borgo.cz

Francesco Kinsky dal Borgo, Evropská organizace vlastníků půdy (ELO), tel: 722764703, email: rural2@elo.org
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724102406, email: karolina.sulova@nature.cz

Stanislav Janský, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, tel: 725787694, e-mail: jansky@plzen.eu

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt