AOPK ČR >> Poskytování informací a dat >> Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) a jejich náležitosti jsou definovány v § 26 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podrobněji upraveny vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti. Sledované jevy pro tvorbu ÚAP jsou uvedeny v Příloze č. 1 této vyhlášky a poskytovatelé údajů v metodických pokynech MMR k pořizování ÚAP (viz www.uur.cz).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje údaje pro jevy vyjmenované v následujícím seznamu. Celorepublikové údaje předávané ústředním pracovištěm AOPK ČR lze s výjimkou bioregionů a biochor veřejně prohlížet buď prostřednictvím mapové služby WMS (UdajeOUzemi) nebo v průvodci MapoMat v tematické úloze Územně analytické podklady. Stažení těchto dat umožňuje po přihlášení aplikace Výdej údajů o území (https://uap.nature.cz) a dále veřejná mapová služba WFS (UdajeOUzemi). Informace a URL pro připojení mapových služeb jsou zveřejněny na Portálu ISOP v záložce Poskytování dat / Seznam mapových služeb.

Kód jevu

Název

Poskytovatel

A021

územní systém ekologické stability (místní a regionální - koncepce)

jednotlivá regionální pracoviště AOPK ČR

A024

přechodně chráněné plochy

A017a

krajinný ráz

A025a

velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků

ústředí AOPK ČR prostřednictvím aplikace
na adrese https://uap.nature.cz

A027a

maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma

A032

památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu

A033

biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky

A034

NATURA 2000 – evropsky významné lokality

A035

NATURA 2000 – ptačí oblasti

A036

lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

B033

hranice bioregionů a biochor

A021

územní systém ekologické stability (nadregionální biocentra - koncepce)

A036a

mokřady dle Ramsarské úmluvy

A036b

biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

A035a

smluvně chráněná území

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt