AOPK ČR >> Poskytování informací a dat >> Poskytování informací

Poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo faxem na ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo na regionální pracoviště AOPK ČR. Pracovníci AOPK ČR na Váš dotaz odpoví. Pouze v případě informací podléhajících ochraně osobních a individuálních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech vymezených zákonem č. 123/1998 Sb. a zákonem č.106/1999 Sb. nemůže být požadovaná informace poskytnuta.

Ústředí AOPK ČR:
Podatelna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov
T: 951 421 242 - sekretariát ředitele
F: 951 421 241 

E: aopkcr@nature.cz

Regionální pracoviště AOPK ČR:
Kontakty na regionální pracoviště najdete na stránce Regionální pracoviště.

Úřední dny:

  • Pondělí: 8:00 - 17:00 hod.
  • Středa: 8:00-17:00 hod.

Podatelna:

  • Pondělí: 9:00 - 15:00 hod.
  • Úterý: 9:00 - 14:00 hod.
  • Středa: 9:00 - 15:00 hod.
  • Čtvrtek: 9:00 - 14:00 hod.
  • Pátek: 9:00 - 12:00 hod.

Formuláře

Lhůty pro poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. bude vyřízena do 30 dnů od obdržení žádosti (zpřístupněním informace, nebo vydáním rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ze zákonných důvodů). V případech, kdy zvláštní okolnosti výjimečně vynucují prodloužení této lhůty, je žádost vyřízena do 60 dnů.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. bude obdobným způsobem vyřízena do 15 dnů od přijetí žádosti. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dní.

Úhrada nákladů

Informace, které lze předat, aniž to vyžaduje použití technického nosiče nebo pořízení kopie, se poskytují bezplatně. Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Ceník nákladů na technické nosiče a kopie:

▪ jednostranná černobílá kopie 1,- Kč
▪ jednostranná barevná kopie 4,- Kč
▪ informační disketa 9,- Kč
▪ CD nosič 7,- Kč
▪ DVD nosič 21,- Kč
▪ faxová stránka 3,- Kč

 

U informací poskytnutých dle z. č. 106/1999 Sb. se může započítat i každá započatá hodina vynaložená na vyhledání informace ve výši 350,- Kč / 1 hod.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt