AOPK ČR >> Poskytování informací a dat >> Poskytování dat

Poskytování dat

Většina dat spravovaných AOPK ČR je veřejně volně přístupná. K datům lze přistupovat dálkovou formou – prostřednictvím veřejných databází, využitím veřejných mapových služeb či webových mapových prohlížečů nebo přímým stažením. Citlivá data se zobrazují v agregované podobě nebo jsou dostupná až po přihlášení s příslušnou uživatelskou rolí. Datovým standardem pro poskytování vektorových geografických dat je Esri shapefile, pro tabelární data dbf formát, případně strukturovaný text. Vektorová data jsou primárně poskytována v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák East North.

Přehled spravovaných a poskytovaných dat

Přehled spravovaných a poskytovaných dat je veřejně přístupný na webu Poskytování dat AOPK ČR na adrese

https://data.nature.cz.

Aplikace zobrazuje základní informace o jednotlivých datových sadách, které AOPK ČR spravuje a poskytuje. Web umožňuje výběr z datových sad pomocí jednoduchého filtru. Každá datová sada zde má zřizenou podstránku (kartu) s uvedením základních informací o datové sadě, o jejím správci a o licenčních podmínkách jejího využívání. Obsahuje také odkazy na podrobná metadata a odkazy umožňující zobrazení datové sady pomocí webových aplikací či mapových služeb a v případě otevřených dat i přímý odkaz na stažení.

Rozdělení dat dle způsobu poskytování

Poskytovaná data jsou rozdělena do dvou základních skupin: 1) otevřená data, 2) data s řízeným přístupem. Otevřená data lze kromě prohlížení také přímo z webu Poskytování dat AOPK ČR stahovat a to za podmínek dodržení otevřené licence Creative Commons Uveďte původ. Data s řízeným přístupem jsou poskytována na základě žádosti o data, na základě registrace nebo je pro jejich poskytnutí vyžadováno uzavření licenční smlouvy. Otevřená geografická data jsou na webu Poskytování dat AOPK ČR označena jednoduchou ikonou zeměkoule, případně ikonou tří zeměkoulí u skupin dat. Geografická data s řízeným přístupem jsou označena ikonou zeměkoule s visacím zámkem.

Otevřená data

Velká část dat vytvářených AOPK ČR je volně dostupná ke stažení pod otevřenou licencí prostřednictvím webové stránky Poskytování dat AOPK ČR. Data lze stahovat v rozsahu celé ČR, ve formátu Esri shapefile, v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák East North. V rámci karet jednotlivých datasetů jsou uvedeny i odkazy na služby poskytující data, které jsou zaregistrovány i na ArcGIS Open Data portálu na adrese http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com. Zde je možné poskytovaná data prohlížet, filtrovat i stahovat. Z ArcGIS Open Data portálu lze stáhovat jak celé datasety v souřadnicovém systému WGS-84, tak i pouhé části datových sad odpovídající zadaným výsledkům filtrů. Podporované exportní formáty dat jsou shp, kml, csv (tabulka); aktualizovaná data je zde také možné kontinuálně získávat online formou pomocí webových služeb (GeoJSON, AGS, WMS, WFS).

Využívání otevřených dat podléhá licenčním podmínkám „Creative Commons Uveďte původ 4.0“.

Data s řízeným přístupem

Výčet dat s řízeným přístupem je dostupný opět na webu Poskytování dat AOPK ČR. Většinu těchto dat lze volně prohlížet v mapových aplikacích a službách AOPK ČR, nelze je však volně stahovat ve vektorové či tabelární podobě. Tato data se dále člení na data poskytovaná a) na základě registrace, b) na základě žádosti, c) na základě žádosti a licenční smlouvy.

  1. Pro získání přístupu k datům poskytovaným na základě registrace je třeba se zaregistrovat do informačních systémů AOPK ČR. Od zájemce je vyžadováno jméno, příjmení, e-mailová adresa a vyjádření souhlasu s podmínkami služby.
  2. Pro poskytnutí dat na základě žádosti je nutno, aby zájemce vyplnil žádost o data, jejíž elektronický formulář je přístupný z příslušné karty datové sady na webu Poskytování dat AOPK ČR. Zde jsou také uvedeny licenční podmínky. Žádost je po vyplnění a odsouhlasení podmínek automaticky předána na příslušnou e-mailovou adresu, kde se jí ujme pověřený pracovník, posoudí ji a vyřídí.
  3. Speciální datové sady jsou poskytovány na základě žádosti o data a následně uzavřené licenční smlouvy. Žadatel nejprve vyplní žádost o data, jejíž elektronický formulář je přístupný z příslušné karty datové sady na webu Poskytování dat AOPK ČR. Žádost je po vyplnění a odsouhlasení podmínek automaticky předána na příslušnou e-mailovou adresu, kde se jí ujme pověřený pracovník, posoudí ji a připraví návrh licenční smlouvy, který odešle žadateli k odsouhlasení a podpisu. Vzor licenční smlouvy je přístupný z příslušné karty datové sady na webu Poskytování dat AOPK ČR, konečné znění licenční smlouvy však bude vždy individuálně upraveno podle charakteru poskytovaných dat a účelu jejich využití nabyvatelem a nemusí tedy plně odpovídat přiloženému vzoru. Licenční smlouvu podepíše žadatel v určeném počtu vyhotovení a zašle zpět na adresu AOPK ČR. Poté, co bude licenční smlouva podepsána oběma stranami, pověřený pracovník odešle (obvykle elektronicky) data na adresu žadatele.

Přímý přístup do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) lze získat po registraci uživatele, kdy uživatel získá pohled a možnost filtrace a poskytování dat vyjma nálezů druhů označených za neveřejné. Žádosti o plný přístup do databází (NDOP, JESO) se posuzují individuálně. Přístupy do aplikačních rozhraní AOPK ČR jsou zřizovány rovněž na základě ad hoc smluv.

Další data

Pokud má žadatel zájem o poskytnutí datové sady, která není uvedena na webu Poskytování dat AOPK ČR, může svůj požadavek zaslat přímo na e-mailovou adresu dataservis@nature.cz, a to nejlépe ve formuláři dle přílohy č. 1 tohoto dokumentu. Takový požadavek bude pověřený pracovník řešit individuálně.

Dálkový přístup k datům

Vedle webu Poskytování dat AOPK ČR je možné k datům AOPK ČR dálkově přistupovat prostřednictvím cest uvedených v následujících podkapitolách.

Průvodce mapovými službami MapoMat

MapoMat je dostupný na adrese http://mapy.nature.cz. Umožňuje prohlížení mapových služeb AOPK ČR formou předpřipravených tematických mapových úloh. Jejich popis je umístěn na Portálu ISOP v záložce Mapy / Tematické úlohy. MapoMat dále umožňuje zobrazovat mapové služby dalších institucí a vytvářet vlastní mapové kompozice i s doplněním vlastních uživatelských dat.

WMS (Web Map Services)

Většina poskytovaných dat je rovněž zpřístupňována prostřednictvím prohlížecích mapových služeb připojitelných do GIS ve formátu WMS definovaném Open GIS Consortiem. Informace a URL pro připojení jednotlivých služeb jsou zveřejněny na Portálu ISOP v záložce Poskytování dat / Seznam mapových služeb.

WFS (Web Feature Services)

Část dat je přístupná také prostřednictvím stahovacích mapových služeb ve formátu WFS definovaném Open GIS Consortiem. Služby jsou poskytované REST rozhraním mapového serveru AOPK ČR (http://gis.nature.cz/ArcGIS/rest/services). Informace a URL pro připojení jednotlivých služeb jsou zveřejněny na Portálu ISOP v záložce Poskytování dat / Seznam mapových služeb. Využívání těchto služeb a jimi zpřístupněných dat podléhá licenčním podmínkám „Creative Commons Uveďte původ 4.0“, jejichž znění je přístupné zde a rovněž z výše uvedené podstránky na Portálu ISOP.

AGS (ArcGIS Server Services)

Veřejné volně dostupné mapové AGS služby jsou publikované pomocí mapového serveru AOPK ČR (http://gis.nature.cz/ArcGIS/rest/services) technologií ESRI ArcGIS Server přes rozhraní REST API. Součástí publikovaných služeb je i vektorová grafika obsažených objektů, která je rovněž dostupná ve formátech XML a JSON. Klient má rovněž možnost dotázat se na atributy zastoupených mapových vrstev v mapových službách. Bližší informace o způsobu využívání AGS poskytne případně kontaktní osoba na e-mailové adrese dataservis(at)nature.cz.

INSPIRE

AOPK ČR je povinným poskytovatelem vybraných geografických dat stanovených v Příloze I a v Příloze III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Konkrétně se jedná o data pro témata I.9. Chráněná území, III.17. Bioregiony, III.18. Stanoviště a biotopy a III.19. Rozložení druhů. Data zpracovaná kompletně v souladu se Směrnicí INSPIRE jsou postupně dle stanoveného harmonogramu zpřístupňována na stránce AOPK ČR – INSPIRE na adrese http://webgis.nature.cz/inspire. Tato data jsou zpracována v anglickém jazyce, ve formátu GML 3.2.1 a v souřadnicovém systému ETRS89.

Údaje o území pro územně analytické podklady (ÚAP)

AOPK ČR je povinným poskytovatelem údajů o území (ÚÚ) pro potřeby pořizování ÚAP dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. ÚAP jsou základním podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace (především územních plánů a zásad územního rozvoje). Více informací je k dispozici na Portálu ISOP v záložce Poskytování dat / Územně analytické podklady. Pro oprávněné příjemce ÚÚ je přístupná aplikace pro výdej údajů o území na adrese http://uap.nature.cz. Všechny údaje o území poskytované z ústředí AOPK ČR, s výjimkou biogeografického členění, jsou dostupné jako otevřená data. Žádosti o zřízení či úpravu přístupu do aplikace pro výdej údajů o území mohou pracovníci příslušných úřadů zasílat e-mailem na adresu uap@nature.cz. 

Metadata

Metadata k vektorovým datům AOPK ČR jsou k dispozici v Metainformačním katalogu MICKA na adrese

http://metadata.nature.cz.

Další vysvětlivky jsou v případě potřeby k datům přikládány.

Formulář žádosti o data – popis vybraných položek

Účel: Popis účelu, ke kterému budou poskytnutá data využita. Údaj je důležitý mj. proto, aby AOPK ČR měla možnost žadatele upozornit na případnou nevhodnost využití dat k danému účelu či naopak doporučit zohlednění dalších dat apod. U diplomových prací se uvádí účel včetně názvu práce, názvu univerzity a předpokládaného roku odevzdání. U odborných posudků včetně účelu, pro který bude posudek zpracován. Tj. toto je špatně: „Biologické hodnocení“. Toto je správně: „Biologické hodnocení záměru Stavba vodní elektrárny na řece Dyji“.

Požadovaná data (pokud není položka vyplněna automaticky): Výpis datových zdrojů, o které má žadatel zájem (např. „NDOP - zvláště chráněné druhy rostlin“ atp.). Rozsah poskytnutých dat však nesmí zahrnovat data, která povinný subjekt podle zák. č. 123/1998 Sb. nebo zák. č. 106/1999 Sb. neposkytuje nebo jejichž zpřístupnění je odepřeno. V případě poskytnutí dat na základě licenční smlouvy musí rozsah poskytnutých dat vždy odpovídat stanovenému účelu využití. V případě žádosti o data z nálezové databáze je vhodné vždy uvádět české i latinské jméno druhu.

Územní specifikace: Území, pro něž jsou data požadována (např. pro území určité CHKO, určitých katastrálních území, obcí s pověřenou působností, EVL, popř. pro území definované vlastním shapefile souborem v JTSK).

Preferovaný způsob doručení dat: Nejefektivnější způsob je ve většině případu elektronické doručení (emailem, elektronickou úschovnou), možné je samozřejmě doručení na CD či DVD poštou či osobní převzetí.

Poplatek za poskytnutí dat

Veškerá data AOPK ČR jsou poskytována zdarma, účtovány mohou být pouze náklady na jejich přípravu (datové nosiče, mimořádně rozsáhlé zpracování dat) přesahující částku 100 Kč. V drtivé většině případů však náklady tuto hranici nepřesahují.

Za rozsáhlejší zpracování dat nebo jejich interpretací (tzn. přípravu velkých objemů dat, manipulační práce, zpracování analýz, přípravu statistických výstupů, zpracování mapových výstupů a další práce) je účtován poplatek 350 Kč za hodinu.

O případné nutnosti úhrady je žadatel informován po doručení a vyhodnocení žádosti, před samotným poskytnutím dat. Data jsou zpracována teprve po odsouhlasení platby a předána po zaplacení požadované částky.

Jak data správně citovat?

Upozornění: jedná se o vzor, ročník a další případná data je nutno přizpůsobit konkrétní verzi poskytnutých dat.

  • AOPK ČR (2011). Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line elektronická georeferencovaná databáze; portal.nature.cz]. Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [citováno 2011-5-10]. Výskyt a rozšíření druhů živočichů, rostlin a hub na území ČR (rozbor konkrétních příkladů zde).
  • AOPK ČR (2011). Vrstva mapování biotopů. [elektronická georeferencovaná databáze]. Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [citováno 2011-5-10]. Rozšíření přírodních a přírodě blízkých stanovišť na území ČR.
  • Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) [online]. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné online <http://drusop.nature.cz/>.
  • Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) [online]. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, c2009 [cit. 2012-06-12]. Dostupné online <http://jeso.nature.cz>.
  • Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, c2009 [cit. 2018-07-10]. Objekt JESO: Loupežnická u Velkého Března [online]. Dostupné online <https://jeso.nature.cz/?jeso=16253>.

V  textu pak Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2011), respektive Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2011) atd.

U mapek: umístění v mapovém obrazu, Vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011.

Přílohy 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt