AOPK RC >> Wychowanie ekologiczne

Wychowanie ekologiczne

Wychowanie ekologiczne, edukacja i oświata (EK) – są prowadzone tak, aby skłaniały do przemyśleń i działań, które są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju ,  prowadziły do uświadamiania odpowiedzialności za utrzymywanie jakości środowiska i jego poszczególnych składników oraz do poszanowania życia we wszystkich jego formach – ustawa nr 17/1992 Dz. U. o środowisku, § 16.

EVVO jest narzędziem ochrony środowiska. AOPK ČR jest skierowana na działalność połączoną przede wszystkim z ochroną przyrody i krajobrazu. Z tego stanowiska prowadzi środowiskowe (lub też ekologiczne) kształcenie i oświatę, stałe podnoszenie świadomości ekologicznej ludzi, przede wszystkim wspólnot lokalnych i odwiedzających określony obszar chroniony, tj. parki krajobrazowe  (24), (CHKO Szumawa zarządza Zarząd NP i CHKO Szumawa), mało-powierzchniowe obszary chronione, obszary ptasie lub siedliskowe sieci Natura 2000.

Celem wychowania ekologicznego jest rozwijanie wrażliwości, wychodzącej naprzeciw przyrodzie i sprzyjającej  ekologicznej aktywności obywateli czy odwiedzających obszary chronione, w opiece nad przyrodą i krajobrazem, a tym samym podnoszenie współodpowiedzialności za obecny stan przyrody i krajobrazu.

EVVO prezentuje system, który prowadzi do przyswojenia znajomości, umiejętności i przyzwyczajeń, tworzenia hierarchii wartości i stylu życia niezbędnych do ochrony środowiska, a następnie do ochrony przyrody i krajobrazu w sensie zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Kładzie nacisk na bezpośredni kontakt z przyrodą i  praktyką, kompleksowość wiadomości, wykorzystywanie najnowszych danych i lokalnej specyfiki. Kolejne bardziej szczegółowe informacje o EVVO można znaleźć na stronach Czeskiej Agencji Informacji o Środowisku, Cenia.

Na kolejnych stronach można znaleźć informacje o:

Państwowy program kształcenia środowiskowego, wychowania i oświaty w Republice Czeskiej

AOPK ČR w działaniach w zakresie EVVO bazuje m. in. na Państwowym programie kształcenia środowiskowego, wychowania i oświaty w Republice Czeskiej (SP EVVO), który zatwierdził Rząd Czeski w 2000 roku, a którego reedycję wydało Ministerstwo Środowiska (MŽP) w 2003 roku. Brzmienie programu i poszczególne plany działalności na lata 2001-2003, 2004-2006 i 2007-2009 znajdziemy na stronach agencji Cenia - EVVO i administracji publicznej.

Realizacja SP EVVO dotyczy oprócz Ministerstwa Środowiska (MŽP) i innych resortów, i dlatego w 1999 roku zostało podpisane Porozumienie międzyresortowe o współpracy w zakresie oświaty środowiskowej, kształcenia i wychowania, pomiędzy MŽP i Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego (więcej patrz strony MŽP – odsyłacz http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMKF519FF2. Już kilka lat funkcjonuje Międzyresortowa grupa robocza środowiskowego kształcenia, wychowania i oświaty przy MŽP. Członkami tej grupy są przedstawiciele Rady Ministrów, większości ministerstw, urzędów wojewódzkich, wybranych komórek organizacyjnych państwa (np. AOPK ČR) i niektórych  organizacji pozarządowych, które zajmują się  EVVO.

EVVO z punktu widzenia struktury SP EVVO można podzielić na trzy podstawowe obszary, o których więcej informacji można uzyskać na stronach agencji Cenia:

Koncepcje wojewódzkie EVVO

Urzędy wojewódzkie w Republice Czeskiej w ostatnich kilku latach wytworzyły własną koncepcję EVVO. Informacje o poszczególnych koncepcjach można znaleźć ponownie na stronach agencji Cenia – Koncepcje wojewódzkie EVVO. Dane o wypełnianiu koncepcji wojewódzkich i udostępnianych środkach finansowych można znaleźć dla odmiany na stronach MŽP - Koncepcje wojewódzkie EVVO.

 Oprócz urzędów wojewódzkich koncepcje EVVO wytworzyły też niektóre gminy Czech – więcej ponownie strona Cenia - Koncepcje wojewódzkie EVVO. Chodzi o małą ilość gmin, które uświadamiają sobie ważność poświęcenia obszarowi EVVO większej niż dotąd uwagi.

AOPK ČR i EK

AOPK ČR udostępnia szereg informacji za pośrednictwem stron internetowych (www.nature.cz). Szczegółowe informacje o obszarach chronionych są podawane na stronach Centralnego Rejestru Ochrony Przyrody, Portalu ochrony przyrody. Przy udostępnianiu informacji wszystkie placówki organizacji kierują się przede wszystkim ustawami nr 123/1998 Dz. U. i 106/1999 Dz. U. (więcej patrz strona Udzielanie Informacji i  Udostępnianie Danych.

Wiele informacji można zyskać z innych źródeł:

 • działalność publikacyjna
 • periodyki
 • uczestnictwo w akcjach dla społeczeństwa
 • w centrach wychowania ekologicznego i ośrodkach informacyjnych
 • na tablicach ścieżek edukacyjnych lub plakatach informacyjnych

Działalność publikacyjna

Jedno z głównych źródeł informacyjnych prezentuje własną działalność publikacyjną. AOPK ČR wydaje już wiele lat czasopismo „Ochrona Przyrody” (Ochrana přírody). Bierze udział w wydawaniu szerokich edycji „Obszary Chronione Republiki Czeskiej”. Wydaje szereg mniejszych i większych publikacji, materiałów drukowanych (broszur, ulotek, układanek) o tematyce powszechnej ochrony przyrody i krajobrazu czy o konkretnych stanowiskach. Niektóre z nich można zakupić w bibliotece AOPK ČR, która znajduje się na ulicy Kališnická 4 , Praga 3. Niektóre są dostępne w Internecie (materiały dotyczące systemu Natura 2000 można ściągnąć tutaj).

Kilka Zarządów CHKO wydaje czy bierze udział w wydawaniu periodyków:

 • Arnika – współpraca Zarządu CHKO Slavkovský les
 • Beskydy - korespondent Zarządu CHKO Beskydy
 • Bílé - Biele Karpaty - udział AOPK ČR, Zarządu CHKO Bílé Karpaty
 • Pod Blaníkem- współpraca Zarządu CHKO Blaník
 • Poodří, czasopismo obywateli górnej Odry - współpraca z Zarządem CHKO Poodří
 • SOSNA - współpraca z Zarządem CHKO Kokořínsko
 • ÚPOLÍN - korespondent Zarządu CHKO Jizerské hory

Pracownicy AOPK ČR wnoszą wkład także do innych periodyków , ewentualnie są członkami rad redakcyjnych. Do najważniejszych zaliczają się czasopisma Krkonoše - Jizerské hory i Szumawa.

Akcje dla publiczności

Niezastąpioną działalnością z punktu widzenia EK są akcje dla publiczności organizowane przede wszystkim przez placówki regionalne. Chodzi o konferencje, seminaria, wystawy, wykłady, wycieczki, wycieczki z przewodnikiem do wybranych stanowisk, akcje drzwi otwartych , konkursy plastyczne czy fotograficzne. Wydarzenia te mają miejsce między innymi z okazji: na przykład rocznicy ustanowienia CHKO, święta Europejskiego Dnia Parków, Dnia Ziemi, Zielonego Tygodnia czy Dnia,  Europejskiej Nocy dla nietoperzy itd.

Europejski Dzień Parków ogłoszony przez europejski związek zarządów wielko-powierzchniowych obszarów chronionych Europarc Federation, obchodzony  co roku zawsze w miesiącu maju. Przy tej okazji poszczególne placówki organizują akcje dla szerokiej publiczności: wycieczki piesze i rowerowe, wernisaże wystaw, dni otwartych drzwi, wykłady, otwarcie nowych czy rekonstruowanych ścieżek edukacyjnych, biegi na orientację, konkursy i inne akcje specjalne. Kompletna lista jest do dyspozycji na www.europarc.cz. Zielony Tydzień, Zielone Dni Na przełomie maja i czerwca Komisja Europejska organizuje corocznie akcję oświatową Zielony Tydzień dla wspierania środowiska, łącznie z ochroną przyrody. Zarówno administracja państwowa jak i organizacje pozarządowe w krajach członkowskich organizują akcje lokalne. Zarządy CHKO w trakcie Zielonych Dni przygotowują akcje podobnego typu jak przy Europejskim Dniu Parków. Dzień Ziemi 22 kwietnia;  różne organizacje działające w zakresie środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu, organizują szereg akcji dla społeczeństwa poświęconych wychowaniu ekologicznemu. Do organizowania podobnych akcji corocznie przystępują też Zarządy CHKO.

Bardziej szczegółowe informacje o ilości odbywających się akcji w poprzednich latach można znaleźć w  Raportach rocznych AOPK ČR a także w Zarządach Ochrony Przyrody (obecnie AOPK ČR). Zaproszenia na aktualnie odbywające czy przygotowywane akcje można znaleźć na stronie Akcje w regionach, gdzie można znaleźć akcje w miejscu, które Państwa interesuje.

Centra wychowania ekologicznego i ośrodki informacyjne

AOPK ČR, a przede wszystkim jej placówki regionalne w przeważającej większości współpracują z lokalnymi centrami ekologicznego wychowania i ośrodkami informacyjnymi. Poniższy przegląd  przedstawia ośrodki czy centra, prowadzone przez Zarządy CHKO lub inne zaprzyjaźnione organizacje:

Zainteresowani mogą odwiedzić również  Zarządy CHKO lub ośrodki wojewódzkie, gdzie wymagane informacje zostaną im udostępnione . W zakresie  wychowania ekologicznego  i działalności oświatowej placówki tradycyjnie współpracują z innymi podmiotami, przede wszystkim z gminami, z organizacjami pozarządowymi, z centrami informacji turystycznej, z lokalnymi gospodarzami i przedsiębiorcami.

Ścieżki edukacyjne

W kompetencjach Zarządów CHKO leży utrzymywanie dziesiątków ścieżek edukacyjnych na terenie 24 parków krajobrazowych(CHKO) i przylegających obszarów, po których  rocznie spaceruje milion odwiedzających.

Informacje o ścieżkach edukacyjnych na obszarze CHKO można znaleźć na stronie „Naučné stezky“, gdzie można też wybrać konkretny CHKO. Przepraszamy, ale baza danych jest stale uzupełniania, a niektóre obszary mogą być nią jeszcze niepokryte.

Odwiedzając jakiś obszar można uzyskać informacje również z tablic informacyjnych, które bywają umieszczone niezależnie na danym stanowisku. Tablica podaje przeważnie zwięzłe informacje o tym stanowisku czy zabiegach ochronnych, które miały tu miejsce. Do informacyjnych zaliczają się też tablice z różnego typu uwagami, np. „Wejście na własną odpowiedzialność podczas złych warunków atmosferycznych“, „Wejście ograniczone/zakazane z powodu wiatrołomu“ i innego rodzaju ostrzeżeniami.

Informacje o większości ścieżek edukacyjnych można znaleźć również na stronie www.stezka.cz.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 934 / 44%)
(12 934 / 44%)
NIE (8 415 / 28%)
(8 415 / 28%)
NIEWiEM (7 891 / 26%)
(7 891 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt