AOPK RC >> Udzielanie informacji i  udostępnianie danych

Udzielanie informacji i  udostępnianie danych

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej udziela informacji i  udostępnia dane z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu:

 • Postępowanie przy udzielaniu informacji
 • Postępowanie przy udostępnianiu danych
 • Udostępnianie danych Digitalnego Rejestru ÚSOP

AOPK ČR jest zobowiązana do udzielania informacji i  udostępniania danych przed wszystkim na podstawie dwóch ustaw:

 • informacji o środowisku zgodnie z ustawą nr. 123/1998 Dz. U., o prawie do informacji o środowisku - w późniejszym brzmieniu,
 • "ogólnych" informacji, które dotyczą czynności AOPK ČR, zgodnie z ustawą nr. 106/1999 Dz. U, o swobodnym dostępie do informacji -  w późniejszym brzmieniu.

Większość informacji i danych znajduje się bezpośrednio na stronach internetowych, które obsługuje AOPK ČR:

 • www.nature.cz - oficjalne strony internetowe AOPK ČR
 • www.natura2000.cz - o systemie Natura 2000 v ČR
 • www.chm.nature.cz – Umowa o rozmaitości biologicznej
 • http://drusop.nature.cz - Centralny rejestr ochrony przyrody
 • http://portal.nature.cz - Portal ochrony przyrody – centralny interfejs informacyjny dla pozyskania informacji cyfrowych o stanie środowiska zgromadzanych przez AOPK ČR.
 • http://merkur.nature.cz - serwer mapowy AOPK ČR

Pracownicy AOPK ČR przy udzielaniu informacji działają w oparciu o dokumenty metodyczne 4/1 –

Postępowanie przy udzielaniu informacji i udostępnianiu danych. 

Udzelanie informacji

Podanie o udzielenie informacji można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub faksem do dyrekcji Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej lub placówek regionalnych AOPK ČR - zarządów CHKO i ośrodków wojewódzkich. Pracownicy AOPK ČR odpowiedzą na wasze podanie. Jedynie w przypadku informacji, które podlegają ochronie danych personalnych lub indywidualnych, ochronie osobistości, ochronie praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz w innych wypadkach określonych przez ustawę nr. 123/1998 Dz. U żądana informacja nie może być udzielona.

Dyrekcja AOPK ČR:
Podatelna  (Biuro podawcze) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00  Praha 4
fax: 241 082 999, tel: 241 082 219, e-mail: aopkcr@ + przyrostek nature.cz

Placówki regionalne  AOPK ČR:
Adresy biur podawczych, faksy i telefony do zarządów CHKO i ośrodków wojewódzkich znajdziecie na stronie Regiony.
E-mailowe adresy i informacje o elektronicznym biurze podawczym znajdziecie na stronie E-podatelna.

Godziny urzędowe:

 poniedziałek i środa:  7.00 - 16.30 godz.  wtorek i czwartek:  7.00 - 15.30 godz.  piątek:  7.00 - 13.30 godz.

 

 Terminy udzielenia informacji

Podanie o udzielenie informacji o środowisku zgodnie z ustawą nr. 123/1998 Dz. U zostanie załatwione do 30 dni od otrzymania zgłoszenia (poprzez udostępnienie informacji, lub wydanie decyzji o odmówieniu udostępnienia informacji z powodów prawnych). W wyjątkowych wypadkach, jeżeli szczególne okoliczności zmuszają do przedłużenia podanego terminu, podanie zostanie załatwione  w terminie do 60 dni.

Podanie o udzielenie informacji zgodnie z ustawą nr. 106/1999 Dz. U zostanie załatwione  w terminiedo 15 dni od otrzymania zgłoszenia. Z ważnych powodów można ten termin przedłużyć maksymalnie o 10 dni.

Udostępnianie danych      

Dane zawierają źródła danych AOPK ČR w formie baz danych (SQL bazy danych, DBF, XLS  tabele itp.), warstw GIS i ich informacji atrybutywnych, formatów rastrowych itp.

Specyfikacja danych zawiera przede wszystkim następujące określenia:

 1. Nazwa źródła danych
 2. Typ źródła danych
 3. Zwięzły opis danych
 4. Data wytworzenia danych
 5. Data ostatniej aktualizacji danych
 6. Język źródła danych
 7. Zestaw znaków
 8. Administrator danych (odpowiedzialny pracownik)
 9. Zakres danych (opis słowny)
 10. Mapy (u danych GIS)
 11. Skala map (u danych GIS)
 12. System współrzędnych
 13. Sposób cytowania danych

Podanie o udostępnienie danych musi być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej - uwierzytelnionej (z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym).

Petent jest pierwotnie kierowany do udostępnienia danych w formie na odległość (patrz wyżej). Jeżeli forma na odległość, z punktu widzenia petenta, jest niewystarczająca, zostaje on skierowany do konkretnego pracownika AOPK ČR, który mu wyjaśni postępowanie przy wystąpieniu o udostępnienie danych. Petent jest wezwany do wypełnienia podania o dane. Następuje przyjęcie podania w formie jego zatwierdzenia. Następnie z petentem zawiera się umowę licencyjną. Po spełnieniu wszystkich warunków umowy dane są dostarczane petentowi.

Koszty udostępniania danych

Wynagrodzenie za udostępnienie danych na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie z bazy danych jest ustaloną sumą kosztów według następującego cennika:

▪ jednostranná černobílá kopie

1,- Kč

▪ jednostranná barevná kopie 

4,- Kč

    ▪ informační disketa

9,- Kč

▪ CD nosič

7,- Kč

▪ DVD nosič

21,- Kč

▪ faxová stránka

3,- Kč

▪ mimořádná rozsáhlé vyhledávájí informace (cena za 1 hodinu)

110,- Kč

W wypadku, gdy koszty udostępnienia żądanych danych nie przekraczają 100,- CZK, petent otrzymuje informację za darmo.

Udostępnianie danych Digitalnego Rejestru ÚSOP

AOPK ČR prowadzi zgodnie z rozporządzeniem nr. 395/1992 Dz. U. Centralny Rejstr Ochrony Przyrody (ÚSOP) jako podstawową, obowiązującą ewidencję i dokumentację obszarów chronionych w sensie § 42 ustawy nr. 114/1992 Dz. U., o ochronie przyrody i krajobrazu, w brzmieniu obowiązującym. Częścią ÚSOP jest oprócz zbioru dokumentów ÚSOP, Digitalny Rejestr ÚSOP, który deponuje, przechowuje i udostępnia podstawowe dane opisowe o obiektach ÚSOP w formie cyfrowej.

Digitalny Rejestr ÚSOP zawiera część bazową i część przestrzennie orientowaną. Dane podstawowe są dostępne na stronach internetowych http://drusop.nature.cz.

Do udostępniania danych Digitalnego Rejestru ÚSOP w formie zbiorów, poza placówką AOPK ČR, na podstawie konkretnych żądań petentów, jest uprawniony wyłącznie Wydział ÚSOP. Pod formą zbiorów rozumie się zbiory danych w postaci elektronicznej, zawierające dane więcej niż jednego obiektu ÚSOP lub zawierające inne pozycje, oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych, jakimi są: kod, kategoria, nazwa, powierzchnia chronionego obszaru.

Dane odnośnie obszarów sieci NATURA 2000 (obszary ptasie, obszary siedliskowe), ewidencjonowane  w ÚSOP są również udostępniane przez Wydział ÚSOP, ewentualnie inne odpowiedzialne osoby w zależności od charakteru żądanych danych.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (13 011 / 44%)
(13 011 / 44%)
NIE (8 441 / 28%)
(8 441 / 28%)
NIEWiEM (7 918 / 26%)
(7 918 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt