AOPK RC >> Ochrona terenowa >> Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 to system obszarów chronionych o znaczeniu europejskim. Za jego pośrednictwem chronimy najcenniejsze i najbardziej zagrożone gatunki zwierząt, roślin europejskich  oraz najcenniejsze dla Europy siedliska naturalne. Celem ochrony obszarów sieci Natura 2000 jest zachowanie lub ulepszenie jego stanu, a więc ochrona różnorodności biologicznej w ramach całej Unii Europejskiej (zwana dalej UE). Każde państwo UE jest zobowiązane zgodnie z ustalonymi kryteriami do wyznaczenia właściwego obszaru i zapewnienia jego ochrony.

System Natura 2000 obejmuje dwa typy obszarów, obszary ptasie i obszary siedliskowe. Zgodnie z dyrektywą o ochronie wolno żyjących ptaków 79/409/EWG każde państwo członkowskie ma obowiązek ogłoszenia obszaru ptasiego w celu ochrony gatunków ptasich. Drugim typem są obszary siedliskowe, zgodnie z Dyrektywami o ochronie stanowisk naturalnych, wolno żyjących zwierząt i wolno rosnących roślin 92/43/EWG.

Więcej informacji o systemie Natura 2000 w Republice Czeskiej na stronach internetowych www.natura2000.cz

Kategorie obszarów chronionych w interesie UE (NATURA 2000)

W związku z wejściem Czech do Unii Europejskiej były wyznaczone systemy obszarów chronionych tzw. NATURA 2000, których celem jest zapewnienie ochrony najważniejszych stanowisk przyrody europejskiej. Sieć NATURA 2000 jest tworzona przez państwa członkowskie UE na podstawie dwóch ważnych dyrektyw UE w zakresie ochrony przyrody: Dyrektywy o ochronie stanowisk naturalnych, wolno żyjących zwierząt i dziko rosnących roślin (92/73/EWG, dyrektywy siedliskowej) i Dyrektywy o ochronie wolno żyjących ptaków (79/409/EWG, dyrektywy ptasiej). System tych obszarów ma zapewnić ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków roślin, zwierząt europejskich i najcenniejszych europejskich siedlisk, które są wymienione w załącznikach dyrektyw.

Oprócz istniejących podlegających ochronie obszarów powstały więc dwie nowe kategorie obszarów chronionych: ochronę roślin, zwierząt i rzadkich stanowisk naturalnych zapewniają Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) (EVL czy też SAC – Special Areas of Conservation) a dla ochrony gatunków ptaków powołano Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)  (PO lub SPA – Special Protection Areas). Jednym z głównych celów jest zachowanie i  ew. polepszenie aktualnego stanu stanowisk naturalnych i gatunków roślin i zwierząt na terenie Unii Europejskiej. W odróżnieniu od dotychczasowych obszarów chronionych nie ma dla obszarów NATURA 2000 ustanowionych żadnych ogólnych zakazów czy ograniczeń, a w wielu przypadkach można korzystać z obszaru i zagospodarowywać w taki sam sposób jak przed jego ogłoszeniem. Należy jednak dodać, że po zatwierdzeniu projektu lokalizacji SOO i OSO przez Komisję Europejską do 6 lat  wszystkie obszary Natura 2000 należy włączyć do jakiejś  z naszych kategorii obszarów chronionych (więc NP, CHKO, NPR, PR, NPP lub PP). Procedurę tworzenia systemu NATURA 2000 i jego ochrony określa ustawa 114/200 Dz. U., o ochronie przyrody i krajobrazu, z późniejszymi zmianami.

Więcej o sieci NATURA 2000 można przeczytać pod specjalnym linkiem.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 962 / 44%)
(12 962 / 44%)
NIE (8 423 / 28%)
(8 423 / 28%)
NIEWiEM (7 896 / 26%)
(7 896 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt