AOPK RC >> Instytucje państwowe AOPK ČR

Instytucje państwowe AOPK ČR

Odsyłacze

 

Instytucje państwowe działające w dziedzinie ochrony środowiska

Ministerstvo životního prostředí (Ministerstwo Środowiska)

www.env.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej)

www.ochranaprirody.cz

Místní Agenda 21 a Udržitelný rozvoj, Agenda 21 (Miejscowa Agenda 21 i Zrównoważony Rozwój, Agenda 21)

www.ma21.cz

CENIA - Česká informační agentura životního prostsředí (Czeska Agencja Informacyjna  o Środowisku)

www.cenia.cz

Česká geologická služba (Czeska Służba Geologiczna)

www.geology.cz

Česká inspekce životního prostředí (Czeska Inspekcja Środowiska)

www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav (Czeski Instytut Hydrometeorologiczny)

http://portal.chmi.cz

Správa jeskyní České republiky (Zarząd Jaskiń Republiki Czeskiej)

www.caves.cz

Správa národního parku České Švýcarsko (Dyrekcja Parku Narodowego Czeska Szwajcaria)

www.npcs.cz

Správa Krkonošského národního parku (Dyrekcja Parku narodowego Karkonosze)

www.krnap.cz

Správa národního parku Poddyjí (Dyrekcja Parku Narodowego Podyje)

www.nppodyji.cz

Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (Dyrekcja Parku Narodowego i Zarząd Parku Krajobrazowego Szumawa)

www.npsumava.cz

Státní fond životního prostředí České republiky (Państwowy Fundusz Ś rodowiska Republiki Czeskiej)

www.sfzp.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej  im.T. G. Masaryka)

www.vuv.cz

  

Urzędy wojewódzkie

Asociace krajů České republiky (Zwiazek Województw Republiki Czeskiej)

www.asociacekraju.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje

www.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

www.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

www.kr-olomoucky.cz 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje

www.pardubickykraj.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

www.kr-plzensky.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

www.kr-stredocesky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz 

Krajský úřad Zlínského kraje

www.kr-zlinsky.cz

Magistrát hlavního města Prahy  (Magistrat Głównego Miasta Pragi)

www.praha-mesto.cz

Projekt IUCN – Efektywna komunikacja w zachowaniu bioróżnorodności – szkolenie specjalistów - ČEÚ

www.ceu.cz/EDU/komun/projekt_iucn.htm

  

 

Instytucje naukowe

Akademie věd České republiky (AVČR) (Akademia Nauk Republiki Czeskiej - ANCzR)

www.cas.cz

Asociace výzkumných organizací (AVO) (Związek Organizacji Badawczych)

www.avo.cz

Botanický ústav AVČR (Průhonice) (Instytut Botaniczny ANCzR , Průhonice)

www.ibot.cas.cz

Botanický ústav, úsek ekologie rostlin, Třeboň (Instytut Botaniczny Třeboň, dział ekologii roślin)

www.butbn.cas.cz

Ústav systémové ekologie a biologie AVČR (Instytut Systemowej Ekologii i Biologii ANCzR)

www.usbe.cas.cz

Ústav biologie obratlovců AVČR (Instytut Biologii Kręgowców ANCzR)

www.ivb.cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (Instytut Badawczy Geodezji, Topografii i Kartografii) 

www.vugtk.cz

 

Uczelnie wyższe

Česká zemědělská univerzita w Pradze (Czeski Uniwersytet Rolniczy)

www.czu.cz

Masarykova univerzita w Brnie (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita w Brnie (Uniwersytet Rolniczy i Leśny im. Mendla)

www.mendelu.cz

Univerzita Karlova (Uniwersytet Karola)

www.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

www.upol.cz

 

Pozarządowe organizacje działające w dziedzinie ochrony środowiska w Republice Czeskiej

Calla - ruka podaná přírodě ( Calla - Ręka Podana Przyrodzie)

www.calla.ecn.cz

Český nadační fond pro vydru (Czeski Fundusz Narodowy dla Wydry)

www.vydry.org

Český svaz ochránců přírody (Czeski Związek Obrońców Przyrody)

www.csop.cz

Děti Země (Dzieci Ziemi)

www.detizeme.cz

Europarc ČR (Europarc Czeskiej Republiki)

www.europarc.cz

Dalsze znajdziecie na www.neziskovky.cz

 

Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie ochrony środowiska

BirdLife International

http://www.birdlife.net

Council of Europe

http://www.coe.int 

Europarc Federation

http://www.europarc.org/ 

European Environment Agency (EEA)

https://selectra.co.uk/guides/european-environmental-agency

European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity (ETC/NPB)

http://biodiversity.eionet.eu.int

EUROSITE

http://www.eurosite-nature.org

Fauna and Flora International

http://www.fauna-flora.org

Friends of the Earth International

http://www.foei.org 

NATURA 2000

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

http://www.unesco.org

United Nations Environmental Program (UNEP)

http://www.unep.org

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)

http://www.fao.org

Wetlands International

http://www.wetlands.org

World Conservation Union (IUCN)

http://www.iucn.org 

World Wide Fund for Nature (WWF)

http://www.panda.org

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (13 011 / 44%)
(13 011 / 44%)
NIE (8 441 / 28%)
(8 441 / 28%)
NIEWiEM (7 918 / 26%)
(7 918 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt