AOPK RC >> AOPK RC

Adres i kontakty:

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu RepublikiCzeskiej

Dowództwo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

ID firmy: 62933591

Tel.: +420 283 069 242
Fax: +420 283 069 241
E-mail: aopkcr@nature.cz
URL: http://www.nature.cz

 

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej (AOPK CR)z siedzibą w Pradze jest państwową jednostką organizacyjną, założoną przez Ministerstwo Środowiska. Jej głównym posłaniem jest opieka nad przyrodą i krajobrazem na terenie Republiki Czeskiej.

Przedmiotem działalności AOPK ČR jest:

 1. obserwacja stanu, zmian oraz trendów rozwojowych wybranych biotopów i populacji zagrożonych gatunków oraz krajobrazu,
 2. prowadzenie Centralnego rejestru ochrony przyrody (ÚSOP) i centralnej dokumentacji państwowej ochrony przyrody i krajobrazu, zarząd nad biblioteką specjalistyczną,
 3. tworzenie, zarządzanie i kierowanie Systemem informacyjnym ochrony przyrody (Portal ochrony przyrody i Serwer mapowy),
 4. fachowe wsparcie działalności administracji  państwowej, działalność metodyczna i opracowywanie ekspertyz, przede wszystkim za pośrednictwem placówek regionalnych, 13 ośrodków wojewódzkich,
 5. wykonywanie administracji państwowej w ochronie przyrody i krajobrazu na terenie 24 parków krajobrazowych i na pozostałych terenach Republiki Czeskiej w zakresie ustalonym przez ustawę nr. 114/1992 Dz. U, o ochronie przyrody i krajobrazu, przede wszystkim za pośrednictwem placówek regionalnych, 24 zarządów CHKO (Parków krajobrazowych),
 6. realizacja praktycznych kroków celem ochrony przyrody i krajobrazu na terenie 24 parków krajobrazowych oraz mało-powierzchniowych terenów chronionych, tzn. narodowych rezerwatów przyrody i zabytków na całym terenie Republiki Czeskiej,
 7. administracja ogólnopaństwowych programów dotacyjnych (zwłaszcza programów krajobrazotwórczych) a także wybranych funduszy Wspólnot Europejskich orientowanych na ochronę przyrody i krajobrazu,
 8. wypłacanie odszkodowań za utrudnienie gospodarki rolnej i leśnej oraz w gospodarce na stawach,
 9. administracja majątku państwowego na  terenach chronionych Republiki Czeskiej,
 10. działalność oświatowa i szerzenie informacji z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu, poradnictwo i edukacja (EVVO),
 11. międzynarodowa współpraca w ochronie przyrody i krajobrazu. AOPK ČR jest  między innymi członkiem konsorcjum Europejskiego tematycznego ośrodka różnorodności biologicznej oraz organem naukowym Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w Republice Czeskiej
 12. prócz tego, zapewnienie na przykład czynności strażniczej na obszarach chronionych.

AOPK ČR jest upoważniona, według rozporządzenia ministra sprawiedliwości, do wykonywania ekspertyz z dziedziny ekonomikii ochrony przyrody, w podanym przez niego zakresie.

Strukturę organizacyjną AOPK ČR znajdziecie tu.

AOPK ČR prowadzi następujące strony internetowe:

Centralny rejestr ochrony przyrody

Umowa o różnorodności biologicznej w Republice Czeskiej

System Natura 2000 w Republice Czeskiej

Portal ochrony przyrody

Serwer mapowy AOPK ČR

Obserwacje stanu biotopów i gatunków

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 960 / 44%)
(12 960 / 44%)
NIE (8 422 / 28%)
(8 422 / 28%)
NIEWiEM (7 894 / 26%)
(7 894 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt