AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice

Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice

OPŽP

 

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem „Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Základním plánovacím dokumentem péče o soustavu NATURA 2000 jsou souhrny doporučených opatření (dále jen SDO). Jedná se o zásadní koncepční materiál, který pro konkrétní evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) odpovídá na otázky týkající se nároků předmětů ochrany a jeho cílem je zabezpečit dostatečně podrobný popis zásad péče o jednotlivé předměty ochrany ve vazbě na jejich stav a s ohledem na lokalitu výskytu. Realizace takto stanovené optimální péče významně přispívá k zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v EVL a PO.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření souhrn doporučených opatření (SDO) pro jednotlivé evropsky významné lokality (EVL), kterých se dotkne změna daná novým nařízením vlády, a pro ptačí oblasti (PO), u kterých ještě nedošlo k vytvoření SDO.  Tyto dokumenty se přidají k již dříve vytvořeným SDO pro EVL a PO, a tím se zkompletuje soubor dokumentů pro celou síť NATURA 2000, který bude základním odborným a koncepčním materiálem sloužícím k zachování příznivého stavu předmětů ochrany EVL a PO.  Dalšími cíli je zapracování návrhů z SDO do nově vznikajících plánů péče o MZCHÚ ve správě AOPK ČR a vyhodnocení stavu integrace zásad z SDO do plánů péče u MZCHÚ, které jsou v překryvu s EVL a PO mimo správu AOPK ČR a zároveň vyhodnocení stavu realizace zásad SDO u vzorového souboru lokalit NATURA 2000, který napomůže zabezpečit předměty ochrany v dlouhodobém měřítku.

 

Realizovaná opatření:

  • zpracování souhrnu doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • zpracování souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti
  • zajištění integrace souhrnu doporučených opatření do plánů péče o maloplošně zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR
  • vyhodnocení stavu implementace navržených opatření u vzorového souboru lokalit NATURA 2000 dle zásad ze souhrnu doporučených opatření
  • odborné materiály a podpora pro plánování a vyhodnocování péče

 

Finanční prostředky:

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 104 067 402,40

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt