AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice

Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice

OPŽP

V období od září 2011 do prosince 2015 byl realizován projekt s názvem „Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice“, financovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vytvoření souhrnů doporučených opatření (SDO) pro všechny evropsky významné lokality (EVL) na území ČR. Nezbytnost přípravy SDO vyplývá z článku 6, odst. 1 směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a z § 45c, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. SDO pro EVL představují odborné a koncepční dokumenty popisující nároky předmětů ochrany (evropsky významná přírodní stanoviště, evropsky významné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), pro které jsou EVL vyhlašovány. Rovněž podávají informaci o stavu těchto předmětů ochrany a jejich ohrožení, definují vhodná opatření k udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany a navrhují optimální péči o konkrétní lokality. V rámci projektu byly také doplněny potřebné informace o vybraných předmětech ochrany, z nichž doporučení v SDO vycházejí. Pro správu dat k evropsky významným lokalitám a pro přípravu a export SDO v jednotné podobě napříč ČR byl vyvinut specializovaný softwarový nástroj.

SDO slouží jako odborný podklad pro plánování péče (plány péče pro MZCHÚ, lesní hospodářské plány/osnovy), její praktickou realizaci a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. SDO jsou v tištěné podobě uloženy ve Sbírce listin ÚSOP a v elektronické podobě jsou zveřejňovány v Digitálním registru ÚSOP a na portálu veřejné správy.

Realizovaná opatření:

  • zpracování souhrnů doporučených opatření pro celkem 1066 evropsky významných lokalit

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Terénní práce:

Forenvi s.r.o., IČ 29453828

Ing. Aleš Friedrich, IČ 48562955

Mgr. Michal Gerža, IČ 72804602

Kopytník s.r.o., IČ 03569471

Ing. Darek Lacina, IČ 70450641

Ing. Alexandra Masopustová, IČ 72238933

Mgr. Vladimír Melichar, IČ 65541227

Mgr. Martin Šťastný, IČ 87050170

Softwarový nástroj:

Profinit, s.r.o., IČ 25650203

Finanční prostředky:

Celkové výdaje projektu dosáhly 36 045 183,37 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 34 242 923,44 Kč.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt