AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky

eea

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se podílí na realizaci projektu „Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky“, financovaného z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby. Jeho realizace byla zahájena v červenci 2014.

Projekt je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů v České republice v souvislosti s naplňováním závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v mezinárodních úmluvách v ochraně přírody a samozřejmě z potřeb České republiky.

Mokřady patří mezi nejvýznamnější ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem,  pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy. Rašeliniště jsou významným úložištěm uhlíku, který se v podmínkách trvalého zamokření ukládá ve vrstvách rašeliny. Význam mokřadů je tedy i ve zmírňování klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Z krajiny mizí zejména mokřady lokálního významu. Hlavní příčiny úbytku mokřadů jsou přeměna mokřadů na zemědělskou půdu, odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace i těžba rašeliny.

V rámci projektu bude zjištěn současný stav mokřadů ČR a jejich biodiverzity a bude věnována pozornost výchově a vzdělávání a šíření povědomí o úloze a fungování mokřadů v krajině. Projekt bude věnovat pozornost i vybraným lidským aktivitám, které významným způsobem ovlivňují stav a funkci mokřadů a jejich existenci.

Cíl projektu:

  • příprava databáze mokřadů ČR na portálu AOPK ČR.
  • vyhodnocení trendů v rozloze a kvalitě mokřadů na základě srovnání dat o rozsahu a rozloze mokřadů z inventarizace mokřadů z roku 1999 a nově získaných dat.
  • vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů ve vybraných typech mokřadů metodou ultrazvukové detekce a jejich pozdější analýzu a srovnání se staršími dostupnými údaji.
  • podíl na přípravě odborné publikace o stavu mokřadů ČR.

Výstupy projektu:

Finanční prostředky: 

Celkové výdaje na projekt (část řešenou AOPK ČR) dosáhly 3 139 960,- Kč.

Příjemce dotace:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Partneři projetku:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Beleco

Česká společnost ornitologická

ENKI, o.p.s.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Fotografie:

Jizera

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt