Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

OPŽP

Na počátku roku 2011 byla zahájena realizace projektu s názvem „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Rozsáhlé území EVL Beskydy se rozkládá na východě ČR a je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou. Území je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného, kteří se v EVL vyskytuji stabilně, někteří jedinci sem migrují ze slovenských Karpat. Ohrožujícím faktorem je narušování klidových zón a migračních koridorů (zejména rozšiřující se zástavba, včetně rekreačních zařízení, hluk, vytváření nových turistických cest, cyklostezek, běžkařských tras, zvýšená doprava na silnicích apod.). Velkým problémem je pytláctví a negativní vztah části veřejnosti k šelmám.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zjistit velikost a stav populací rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v EVL Beskydy, definovat jádrová území jejich výskytu, analyzovat genetickou příbuznost a doplnit základní znalosti o jejich biologii a etologii – zejména o prostorovém využívání území ve vztahu k migračním bariérám. Výsledky získané řešením projektu jsou podkladem pro návrh SDO pro EVL Beskydy (část o velkých šelmách).

Realizovaná opatření:

  • GPS telemetrie velkých šelem pomocí obojků
  • monitoring velkých šelem pomocí fotopastí
  • monitoring pobytových znaků (stop, stopních drah, trusu, drápanců na stromech, stržené kořisti) velkých šelem
  • umístění chlupových pastí
  • DNA analýzy
  • potravní analýzy z nalezeného trusu

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., IČ: 68081766

Finanční prostředky:

Celkové výdaje projektu dosáhly 13 875 372,00 Kč , z toho výše příspěvku z EU činila celkem 11 755 670,85 Kč.

Fotografie:

Obojek Odchyt rysí samice Ivonky Odchytove zarizeni Příklad umístění chlupové pasti Příklad umístění fotopasti Snímek z fotopasti rysího samce Ludvíka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt