AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů

CZ_RO_B_C

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice

 

V roce 2018 byla zahájena realizace projektu s názvemMapa_monitoring „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 “Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.

Znalost o výskytu a stavu druhů významných z hlediska ochrany přírody je neopominutelným podkladem pro rozhodování na všech úrovních veřejné správy v ochraně přírody, data AOPK ČR jsou pomocí databázových systémů on-line k dispozici všem jejím složkám. Relevantnost a využitelnost dat samozřejmě stoupá s jejich rozsahem a aktuálností. Nutnost aktuální informace o stavu chráněných území je pak důvodem pro návrh provedení inventarizačních průzkumů. Inventarizační průzkumy jsou nezbytnou součástí plánování v oblasti ochrany přírody v MZCHU. Mimo ně je potřeba ve volné krajině získat data pomocí standardizovaných metodik.

Cíl projektu

Předmětem projektu je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a to především v tzv. chráněné krajině.

Realizovaná opatření

  • Plošné mapování a cílený monitoring vybraných druhů a skupin druhů (mechorosty, vyšší rostliny, denní motýli, vybrané skupiny brouků, obojživelníci a plazi, ptáci a savci)
  • Inventarizačních průzkumy v maloplošných chráněných územích nenárodních kategorií (přírodních rezervací, přírodních památek na území CHKO)

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Svépomocí projektových zaměstnanců AOPK ČR

Finanční prostředky

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 359 866 025,47 Kč.


Více informací o  náboru nových zpracovatelů najdete v letáčku: ZDE

Netopýr rezavý_Jaroslav Červený

Obr.: Netopýr rezavý, autro snímku: Jaroslav Červený

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt