AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů pro dokončení soustavy Natura 2000

Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů pro dokončení soustavy Natura 2000

OPŽP

Projekt Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů pro dokončení soustavy Natura 2000 v ČR (zkráceně Mon&Map EVD) měl zajistit plošný monitoring a mapování evropsky významných druhů živočichů, pro které se vymezují evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území České republiky, jako podklad pro finalizaci soustavy Natura2000. Soustava Natura 2000 v České republice ještě nebyla dokončena, a je na základě požadavků Evropské komise stále doplňována. K tomu, aby byl návrh evropsky významných lokalit a ptačích oblastí úspěšně ukončen a potvrzen ze strany Evropské komise jako dostatečný, je ještě třeba zajistit dostatek údajů o jednotlivých populacích evropsky významných druhů a jejich kvalitě jak uvnitř stávajících lokalit soustavy Natura 2000, tak i ve volné krajině způsobem, který zajistí vyhodnotitelnost dat na úrovni lokalit a jejich případných nových vymezení v rámci soustavy Natura 2000.

Přes snahu institucí ochrany přírody nejsou znalosti o výskytu evropsky významných druhů dostatečně hluboké. To je překážkou dostatečné argumentaci Evropské komisi v rámci bilaterálních jednání z hlediska dostatečnosti současného návrhu soustavy Natura 2000 v ČR. Pro dostatečnou odbornou obhajitelnost soustavy Natura 2000 jak vůči Evropské komisi, tak i vůči ostatním sektorům státní správy a veřejnosti v ČR je tedy získání těchto dat nezbytností.

Součástí projektu jsou jednotlivé monitorovací aktivity a mapování různých systematických skupin (v případě mapování v rámci řešení projektu jednorázově, v případě monitoringu opakovaně) které tak poskytly informace o jejich stavu z hlediska ochrany (což zahrnuje komplex hodnocených faktorů). Data a hlubší znalosti získávaná v rámci již existujících evropsky významných lokalit a ptačích oblastí umožní zvýšení množství informací o konkrétních lokalitách, použitelných při vytváření managementových plánů i pro rozhodovací praxi jak orgánů ochrany přírody, tak i odbornou podporu resortu MŽP prostřednictvím AOPK ČR.

Projekt zahrnuje mapování a monitoring evropsky významných druhů raků, měkkýšů, brouků, motýlů a ostatních skupin hmyzu (vážky, rovnokřídlí), mapování evropsky významných druhů ryb, obojživelníků a plazů, vybraných druhů savců (netopýrů, sysla a vydry, kočky divoké, plšíka lískového, tchoře stepního a křečka polního) a mapování druhů ptáků z přílohy I Směrnice o ptácích.

Celkově je projekt rozdělen na 96 částí dle mapovaného taxonu (měkkýši, ryby apod.) a oblasti (CHKO, kraj, celá ČR), které vysoutěžilo celkem 16 dodavatelů. Mapování a monitoring byly realizovány v polích síťového mapování dle standardizovaných metodik.

Projekt byl hrazen z OPŽP, osy 6, oblasti podpory 6.1., se 100 % financováním z OPŽP, tj. bez spoluúčasti žadatele. 

Lokalizace:

Monitoring a mapování probíhaly na vybraných územích České republiky, jak v rámci soustavy Natura 2000, tak i vně, tedy de facto plošně na celém území ČR.

Doba realizace:

1.1.2012-31.12.2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je podrobné a plošné mapování (v širším smyslu slova monitoring) vybraných druhů živočichů na celém území ČR zajištěný především prostřednictvím akademických subjektů a dalších vědeckých a odborných institucí. Všechna získaná data byla ukládána a zpřístupňována v rámci Nálezové databáze ochrany přírody, vedené AOPK ČR, a tak jsou k dispozici všem příslušným orgánům veřejné správy pro činnosti vyplývající z jejich kompetencí.

Účelem projektu je pomocí znalosti výskytu a rozšíření ochranářsky významných druhů:

1) posílit přímou podporu veřejné správy především na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

2) zajistit aktuální informace pro strategické rozhodování resortu v územním plánování (územně analytické podklady)

3) zajistit dodatečné informace, nutné obhajobě dostatečnosti soustavy Natura 2000 v ČR

Cílové skupiny:

Data získaná v rámci projektu doplní soubor dat v Nálezové databázi ochrany přírody, která jsou využívána jak pro ochranu přírody v celostátním, regionálním i místním měřítku všemi relevantními subjekty veřejné správy, jako jsou organizace resortu životního prostředí, či krajské a obecní úřady, tak i pro výzkumné účely univerzitami a vysokými školami, ústavy Akademie věd a muzei.

Cílové druhy:

Projekt je rozdělen celkem na 96 částí dle mapovaného taxonu (např. měkkýši, ryby apod.) a oblasti (CHKO, kraj, celá ČR)

 1. Raci
  • Rak říční
  • Rak kamenáč
 2. Měkkýši
  • Velevrub tupý
  • Svinutec tenký
  • Vrkoč útlý
 3. Hmyz
  • Brouci
   • Prahlec červenoštítý a boroš Schneiderův
   • Lesák rumělkový
   • Potápník dvojčárý a potápník široký
   • Roháč obecný, tesařík obrovský, kovařík fialový a lesák rumělkový
   • Střevlík Menétriésův
  • Vážky
   • Klínatka rohatá, klínatka žlutonohá a rod Cordulegaster
  • Motýli
   • Motýli nejohroženějších druhů s omezenými počty populací
 1. Obojživelníci a plazi
  • Obojživelníci
  • Plazi
 2. Ryby
  • mihule ukrajinská, hrouzek Kesslerův, hrouzek běloploutvý, sekavec, sekavčík horský, ostrucha křivočará, drsek větší, drsek menší, ježdík dunajský, ježdík žlutý
  • mihule potoční a vranka obecná
  • hořavka duhová a piskoř pruhovaný
 3. Ptáci
 4. Netopýři
 5. Savci
  • vydra říční
  • sysel obecný
  • křeček polní a plšík lískový
  • tchoř stepní
  • kočka divoká

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Mapování raků:

AMEC s.r.o., Mgr. Pavel Vlach, Zamenis o.s.

Mapování měkkýšů:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Zamenis o.s.

Mapování hmyzu:

Beleco z.s., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., ZO ČSOP Kněžice

Mapování obojživelníků a plazů:

AMEC s.r.o., Bufo o.s., Ing. Radovan Víta, Mgr. Martin Šandera, Mgr. Radim Kočvara, NaturaServis s.r.o., Zamenis o.s.

Mapování ryb:

Beleco z.s., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Mapování ptáků:

Česká společnost ornitologická (ČSO), Mgr. Radim Kočvara, Zamenis o.s.

Mapování netopýrů:

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Mapování savců:

Alka Wildlife, o.p.s., AMEC s.r.o., Beleco z.s., Mgr. Radim Kočvara, Zamenis o.s.

Finanční prostředky:

Celkové způsobilé výdaje: 45. 212.103,71 Kč

Vyčerpáno: 44.578.131,22 Kč

Průběh realizace projektu:

2009 - začátek přípravy projektu

III/2010 – přidělení akceptačního čísla projektu

VIII/2010 – vydání registračního listu

I/2012 – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb (mapování)

2012 – mapování a monitoring druhů dle plánu

2013 – mapování a monitoring druhů v omezeném rozsahu

IX/2013 – vydání Stanovení výdajů, oficiální začátek projektu

2014 – mapování a monitoring druhů dle plánu

2015 – mapování a monitoring druhů dle plánu

31. 12. 2015 ukončení projektu

Výsledky:

Pozitivní registrace získané během mapování a monitoringu jsou zapisovány zpracovateli do Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP). Pro kontrolu průběhu mapování a monitoringu vyplňují zpracovatelé zároveň jednoduchou závěrečnou zprávu s přehledem čtverců, v nichž provedli mapování a monitoring a s uvedením registrace daného druhu (pozitivní/negativní).

Řízení projektu, kontakty:

Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Vojtěchovská

eva.vojtechovska@nature.cz, telefon: 283 069 115

Odborný garant projektu: Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D.

karel.chobot@nature.cz, telefon: 283 069 105

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt