AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Výzkum a sledování stavu přírody a krajiny >> Implementace soustavy NATURA 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring

Implementace soustavy NATURA 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring

OPŽP

Na počátku roku 2010 byla zahájena realizace projektu s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 - “ Implementace a péče o území soustavy Natura 2000“.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen především na hodnocení výskytu zájmových druhů soustavy Natura 2000 a na přípravu podkladů nutných pro vyhlášení předmětných území v kategoriích NPR a NPP u lokalit, kde je orgánem ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí ČR. Dále získání chybějících dat prostřednictvím monitoringu nejzachovalejších částí naší přírody (NPR a NPP). Podklady shromážděné v rámci projektu budou využity v plánech péče o zvláště chráněná území, v souhrnech doporučených opatření pro evropsky významné lokality a také v rozhodovací praxi.

Realizovaná opatření:

  • zpracování inventarizačních průzkumů zájmových druhů soustavy NATURA 2000
  • monitoring území z pohledu stavu předmětů ochrany a ohrožujících faktorů
  • zaměřování hranic nově vymezovaných území
  • monitoring území z pohledu stavu předmětů ochrany a ohrožujících faktorů

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Inventarizační průzkumy:
VIA service, spol. s r.o., IČ: 26442523
MOTT MACDONALD CZ, spol s r.o., IČ: 48588733
Občanské sdružení Ametyst – program Ochrana přírody, IČ: 72023724
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, IČ: 44555601

Geodetické práce:
MDP GEO, spol. s r.o., IČ: 25588303
GB-geodezie, spol. s r.o., IČ: 26271044
HRDLIČKA spol. s.r.o., IČ: 18601227
Josef Novák, IČ: 71696873

Finanční prostředky:

Celkové výdaje projektu dosáhly 125 269 270,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 106 478 879 Kč.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt