AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva  ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry

Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry

OPŽP

V letech 2010 - 2012  byl realizován projekt s názvem „Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity“.

Z přírodovědného hlediska se jedná o jeden z nejhodnotnějších rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a nejcennější rybník v NPR Polanská niva. Vodní nádrž má rozlohu 8,4 ha. Vyskytuje a rozmnožuje se zde velký počet zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Tyto přírodní hodnoty byly spolu se samotnou existencí rybníka ohroženy opakovaným podemíláním hráze sousední řekou Odrou a velmi špatným stavem společné hráze s níže položeným rybníkem Velký Budní.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zachování mimořádně hodnotného, druhově bohatého rybničního ekosystému, jakožto biotopu jádrových populací 4 zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, řečanka menší, nepukalka plovoucí a šmel okoličnatý) a 4 zvláště chráněných druhů obojživelníků (skokan skřehotavý, skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná), dále pak také mnoha druhů vodních ptáků (moták pochop, chřástal vodní, rákosník velký atd.).

Realizovaná opatření:

  • vybudování nové oderské hráze chráněné proti podemílaní řekou
  • oprava a rozšíření společné hráze s rybníkem Velký Budní
  • vybudování nového výpustného zařízení
  • vytvoření nového loviště

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Groman, též provedl autorský dozor, IČ: 68338198

Realizace stavby: STAMEX spol. s r.o., IČ: 64084256

Technický dozor stavebníka:  ISVH, s.r.o., IČ: 28280288

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 7 890 631,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 707 036,35,- Kč.

Fotografie:

Zájmová lokalita Narušená Oderská hráz Natržená hráz nad řekou Odrou

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt