AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

 CZ_EFRR

V lednu roku 2019 byla zahájena realizace projektu s názvem „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“. Práce budou dokončeny v roce 2020.

Přírodní rezervace Bažantula je tvořena dolní částí rybniční soustavy se čtyřmi na sebe navazujícími rybníky, obtokovým příkopem a přilehlým drobným mokřadem. Jedná se o přirozeně eutrofní mělké nivní rybníky, obehnané ze všech stran sypanými zemními hrázemi s porosty dřevin.

Cíl projektu

Plnění veřejného zájmu (ochrana přírody a krajiny). Rybníky jsou z technického hlediska dlouhodobě v havarijním stavu, špatný technický stav vodních děl ohrožuje předměty ochrany. Revitalizace je projektována s cílem návratu k přírodnímu stavu a vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Realizovaná opatření

  • oprava poškozených zemních hrází s těsnícím jílovým jádrem
  • návodní nebo návětrná strana hrází bude v exponovaných místech opevněna proti erozi a proti působení
  • osázení dřevinami charakteru tvrdého luhu
  • renovace některých nápustí či výpustí
  • úprava obtokového koryta miskovitého
  • úprava starých ostrovních deponií
  • odstranění náletu dřevin, terénní úprava a úpravy břehové linie
  • revize stávajících porostů litorálního pásma
  • odbahnění

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Realizace stavby: AQUASYS, s.r.o.
Autorský dozor: VIVA projekt, s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

 

Finanční prostředky

Předpokládané výdaje projektu čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 51 827 528,22 Kč.

Fotografie

Baž-celek   baž   bažantula   Hráze-obtížný přístup-z_Baž

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt