AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

V roce 2014 byla zahájena realizace projektu s názvem „Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník“, na kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Práce byly dokončeny v roce 2016.

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník (vodní dílo III. Kategorie) se nachází v k.ú. Zahrádky u České Lípy a byla vyhlášena v roce 1933 k ochraně významných mokřadních společenstev. Je součástí Ptačí oblasti a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Výtokem z Novozámeckého rybníka je vytesaný kanál – Novozámecká průrva, která je zapsána v soupisu kulturních národních památek ČR.

V současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v Česku. Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy: orel mořský, bukač velký, jeřáb popelavý, moudivláček lužní.

Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky např. blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá, či savce např. vydra říční a veverka obecná. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové porosty. Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým a leknínem bělostným, společenstva rákosin, ostřicových luk a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, např. ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový či vrba plazivá.

 Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu bylo provedení udržovacích prací na návodní zdi hráze. Oprava byla nutná z důvodu naplnění povinnosti vlastníka vodního díla udržovat vodní dílo v řádném technickém stavu dle § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona a její realizace byla uložena vodoprávním úřadem. Na realizaci opravy hráze závisí nejenom vlastní provoz vodního díla, ale i provoz na silnici I. třídy a zajištění základních podmínek pro existenci chráněných fenoménů - zajištění stabilní vodní hladiny.

Realizovaná opatření:

  • vypuštění a výlov rybníka
  • rozebrání stávajícího poškozeného úseku návodní zdi a následná
  • výstavba nové opěrné zdi s pískovcovým obkladem
  • převod veškerých průtoků během stavby

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Vodní díla - TBD a.s., IČ: 49241648

Hlavní projektant: Ing. Jiří Koťátko

Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 27720161

Technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Fidler, IČ: 86814532

 

Finanční prostředky:

Celkové náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly výše 2 926 022,- Kč.

Fotografie:

 Původné poškozená zeď Výstavba nové opěrné zdi Výstavba nové opěrné zdi_I

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt