Tůně v PR Nový rybník

Na podzim roku 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Tůně v PR Nový rybník“, na kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Práce byly dokončeny v zimě téhož roku.

Nový rybník je jedna z nejmladších přírodních rezervací v Plzeňském kraji a byla vyhlášena na ochranu hnízdících a migrujících ptáků (např. chřástal vodní, potápka malá, slavík modráček středoevropský) a mokřadních ekosystémů nadregionálního významu. Rezervace geomorfologicky leží v Plaské pahorkatině. Území je situováno v oblasti bývalého rybníka z 18. století, který byl vytvořen v propadlině po zaniklých dolech. Rezervace zabírá 12,8 ha. Přestože okolí bylo narušené intenzivním zemědělstvím a meliorací, zájmové území si díky své poloze, mělkému údolí, zachovalo charakter mokřadu. Dopomohlo k tomu i zaslepení mostního propustku a následné zaplavení okolních luk.

Cíl projektu

Na předmětěné lokalitě se nachází ruderalizované společenstvo s převahou expanzivních trav. Záměrem akce bylo zvýšení biodiverzity a zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě jako jsou obojživelníci či skeble říční a škeble rybničná.

Nově vytvořené tůně by měly sloužit pro rozmnožování obojživelníků, kteří jsou v centrální vodní ploše pod velkým tlakem zde hnízdících racků.

Zajímavým prvkem je vybudování hnízdní stěny z odtěžené zeminy po vyhloubení tůní. Ta má sloužit pro ptáky, kteří vyvádějí mláďata v norách v březích přirozených toků, především pro břehule a ledňáčky. Takových úkrytů je v naší krajině nedostatek.

Realizovaná opatření

  • odtěžení sedimentů
  • vytvoření tří tůní
  • vybudování hnízdní stěny

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: Ateliér stavebního inženýrství

Realizace stavby: SENEA spol. s.r.o.

 

Finanční prostředky

Celkové finanční náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly 577 397 Kč.

Fotografie

Pohled na vybudované tůně z ptačí pozorovatelny   Strhávání drnu pásovým bagrem   Vyhloubená tůň s viditelnými zářezy pro úkryt drobných živočichů   Hutnění hnízdní stěny   Hnízdní stěna

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt