AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

V letech 2017 - 2019 byl realizován projekt s názvem „Revitalizace výpustných a ochrannýnch prvků rybníka Černíč“ pro který byly získány finanční prostředky z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva životního prostředí.

Jako chráněné území byl rybník Černíč ve stejnojmenné obci poblíž Telče na Jihlavsku vyhlášen už v 50. letech minulého století díky výskytu vzácných druhů rostlin (např. ďáblík bahenní či vachta trojlistá). Mokřady na březích rybníka vyhledávají některé druhy zvláště chráněných obojživelníků a plazů (např. skokan ostronosý, kuňka obecná), dále zde žijí a hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků jako například chřástal vodní či moták pochop.

Před deseti lety došlo k částečnému odbahnění a opravě jalového přelivu. Bohužel, staré opěrné zdi technických objektů začaly po několika letech silně prosakovat a rybník se z technicko-bezpečnostního hlediska dostával do havarijního stavu.  Velkým problémem byly také nefunkční výpustní objekty, které neumožňovaly rybník zcela vypustit a slovit. Došlo tak k šíření nepůvodních a invazních druhů ryb, zhoršení kvality vody a změně složení rostlinných společenstev.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo uvedení vodního díla do plně provozuschopného a bezpečného stavu rekonstrukcí technických objektů, jejíž součástí bylo také vybudování zcela nové spodní výpusti pro možnost úplného vypuštění a slovení rybníka s následnou eliminací nežádoucích druhů ryb a tím zlepšení kvality vody. Návrh rekonstrukce rybníka Černíč zároveň obsahoval zásahy pro podporu biodiverzity s cílem zatraktivnění lokality pro ptáky vázané původně na biotopy vznikající přirozenými povodňovými procesy řek. Rovněž nově vytvořené drobné tůně v zazemněných plochách nad volnou hladinou zpestří nabídku vhodných stanovišť pro stávající i případně dosud nezjištěné druhy zejména obojživelníků, hmyzu apod.

Realizovaná opatření:

  • sanace jalového bezpečnostního přelivu (prodloužení těstnící stěny, sanace povrchu, doplnění kamenného opevnění v prostoru spadiště)
  • rekonstrukce bočních zdí hlavního bezpečnostního přelivu
  • výměna dřevěné hradící konstrukce hlavního bezpečnostního přelivu za ocelovou
  • vybudování nové spodní výpusti
  • terénní úpravy na nátocích vodních toků – úpravy litorálů, rozčlenění břehové linie
  • budování drobných tůní v zazeměných partiích na nátocích
  • úprava ptačího ostrova – rozdělení dosavadního ostrova na dvě části, tvarová úprava a povrchová úprava pro zamezení zarůstání vysokou vegetací

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: Sweco Hydroprojekt, hlavní projektant Ing. Miroslav Lubas

Realizace stavby: Zvánovec, a.s.

Technický dozor stavebníka: LEGENE s.r.o.

Biologický dozor: Mgr. Filip Lysák

 

Finanční prostředky

Celkové náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly výše 15,2 mil. Kč

Fotogalerie:

Detail nově  upraveného vývařiště pod jalovým přelivem a nových bočních zdí u lopatové výpusti   Litorál černíčského rybníka - pohled z levého břehu   Nově zatopené litorály rybníka Černíč využívá i řada ptáků - mj. i  2 páry jeřábů popelavých   Pohled na zrekonstruované objekty na hrázi rybníka Černíč - nádrž je opět na plné hladině

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt