AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

OPŽP

V letech 2011 - 2012  byl realizován projekt s názvem „Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity“.

Předmětem projektu byla revitalizace Dubového a Černého rybníka, které se nacházejí v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku. Rezervace vznikla za účelem ochrany přírodního rázu údolní nivy s přirozeně meandrujícím tokem řeky Smědé a s množstvím slepých ramen a štěrkopískových říčních lavic. Mezi chráněné druhy této lokality se řadí rostliny, savci, obojživelnící i ryby. Za zmínění stojí např.: lilie zlatohlavá, pižmovka obecná, ďáblík bahenní, vydra říční, blatnice skvrnitou, čolek velký, mihule potoční a vranku obecná. Tato lokalita je však známá hlavně jako ornitologicky významná lokalita. Z vodního ptactva zde hnízdí: bekasina otavní, potápka rudokrká, rákosník velký a ledňáček říční. V posledních letech se zde opakovaně uhnízdil i jeřáb popelavý.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zejména zajištění pozitivního vlivu na životní prostředí a přírodu a následné další zlepšení jeho stavu. Snahou je též zlepšení stavu biodiverzity v rámci chráněného území, stabilizace rybničních ekosystémů a na ně vázaných druhů rostlin, živočichů a ohrožených biotopů.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění Dubového rybníka suchou cestou
  • vytvoření loviště
  • vytvoření příkopu proti vstupu černé zvěři
  • obnova přírodě blízkého obtokového koryta
  • oprava výpustného zařízení na Černém rybníce včetně vybudování bezpečnostního přelivu
  • obnova tůně

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Envicons s. r. o., IČ: 27560015

Realizace stavby: Jostav spol. s r.o., IČ: 47785233

Technický dozor investora: Vratislav Mansfeld, IČ: 13733451

 

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 7 430 891,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 316 257,35 Kč.

Fotografie:

 Původní stav Dubového potoka. Foto: Archiv AOPK ČR. Práce v zátopě Dubového potoka. Foto: Archiv AOPK ČR. Přírodě blízké obtočné koryto. Foto: Archiv AOPK ČR. Pohled na obnovenou hladinu Dubového rybníka. Foto: Archiv AOPK ČR. Technické objekty Černého rybníka. Foto: Archiv AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt