AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace rybníka Starý v k.ú. Řeženčice

Revitalizace rybníka Starý v k.ú. Řeženčice

OPŽP

V roce 2011 byl realizován projekt s názvem "Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice", pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.2. - "Optimalizace vodního režimu krajiny".

Rybník je součástí Přírodní rezervace Rybník Starý, jejíž předmětem ochrany je soubor vodních, mokřadních a rašelinných ekosystémů s výskytem zvláště chráněných druhů (ďáblík bahenní, skokan zelený a hnědý atd.).

Cíl projektu:

Optimalizace vodního režimu narušeného zazemněním rybníka, dále navýšení jeho retenčního prostoru a tím i retenční schopnosti krajiny jako celku. Projektem byla podpořena  biodiverzita lokality (druhy vázané na mokřadní biotopy) a došlo ke zlepšení krajinotvorného hlediska.

Realizovaná opatření:

  • oprava hráze
  • vybudování nových vypouštěcích objektů
  • odtěžení sedimentu ze dna rybníka
  • vybudování tří tůní po obvodu rybníka

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Wetland s.r.o., IČ: 27725839

Realizace stavby: Zvánovec a.s., IČ: 26026279

Technický dozor stavitele: Ing. Miroslav Červenka, IČ: 18812741

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 2 418 452,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 988 219,70 Kč.

Fotografie:

Odtěžení sedimentu ze dna rybníka Transfer živočichů po vypuštění rybníka Vybudování vypouštěcího zařízení_I Vybudování vypouštěcího zařízení_II Ruční vybudování tůně Oprava hráze rybníka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt