Revitalizace PR U Sedmi rybníků

 CZ_EFRR

V květnu 2019 byla zahájena „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“. Práce budou dokončeny v roce 2020.

Cíl projektu

Cílem projektu je udržení a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků, a posílení na ně vázaných populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. V současné době v lokalitě reálně hrozí snížení biodiverzity, což je zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí (např. potápka malá, kopřivka obecná, prstnatec májový, vachta trojlistá, klikva bahenní, čolek horský, čolek obecný, čolek velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan krátkonohý, skokan ostronosý, skokan zelený) a předmět ochrany evropsky významné lokality (čolek velký) nežádoucí.

Realizovaná opatření

Jedná se o rekonstrukci čtyř stávajících rybníků a jednoho několik let vypuštěného rybníku, opravu dvou průtočných zařízení mezi jednotlivými rybníky. Nutné je též zpevnění přístupových cest a zhotovení přístupů k rybníkům Prostřední a Hliněný, které jsou v současné podobě v podstatě nepřístupné.

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Realizace stavby: PAS Natura s.r.o.

Autorský dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Technický dozor stavebníka: Amitera s.r.o.

Biologický dozor: Mgr. Vladimír Melichar

 

Finanční prostředky

Předpokládané výdaje projektu čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 21 347 061,89 Kč.

Fotografie

Po realizaci_01   Po realizaci_02   Po realizaci_03   Po realizaci_04   Po realizaci_05

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt