AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků  v přírodní rezervaci Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků  v přírodní rezervaci Černá louka

V letech 2009 - 2010 byl realizován projekt s názvem „Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků  v přírodní rezervaci Černá louka“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přírodní rezervace Černá louka o rozloze 140 ha je vyhlášena k ochraně  vlhkých až rašelinných horských luk na náhorní plošině východní části Krušných hor asi 10 km od Teplic. Přírodní rezervace leží je součástí chráněných území evropského významu NATURA 2000. Dále je součástí  mezinárodně významného mokřadu Krušnohorská rašeliniště. Rostou zde populace lilie cibulkonosné, úpolínu evropského, arnici montany. Tuto lokalitu vyhledávají některé druhy zvláště chráněných obojživelníků jako například ropucha obecná či čolek obecný. Z ptáků zde žije například tetřívek obecný nebo bekasína otavní.

Rezervací protéká Černý potok o délce cca 2,5 km a jeho menší přítoky, na kterých byla zejména v 80. letech provedena meliorační opatření, která měla za následek zničnení drobných přítoků a stružek. Došlo k jejich zatrubnění či odkanalizování otevřenými příkopy, narovnání, zahloubení a opevnění, což způsobilo zvýšení rychlosti odtoku vod z povodí a snížení hladiny podzemních vod. Negativně tak bylo ovlivněno i prameniště.

Cíl projektu

Cílem projektu byla obnova vodního režimu krajiny, tvorba a obnova retenčních prostor, ochrana a obnova přirozených odtokových poměrů, podpora biodiverzity a druhů vázaných na mokřadní biotop. Dále byla snaha o celkové zlepšení lokality z krajinotvorného hlediska.

Realizovaná opatření

  • terénní práce (musely být provedeny mimo období hnízdění chráněných druhů ptáků a mimo období metamorfózy obojživelníků)
  • vytvoření příčných přehrážek na zmeliorovaném toku pomocí dřevěného hrazení, geotextilie, zeminy, kamenů, drnů
  • vyvedení toku volně do krajiny, převedení toku novým korytem do oblasti původního toku, meandrování, vytvoření: jesepů, nárazových břehů, kamenných brodů a skluzů
  • vytvoření a propojení tůní

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: Terén Disign, s.r.o., Ing. Jiří Rous

Realizace stavby: EPS-Servis, s.r.o., Jiří Lašek

Technický dozor stavebníka: Pavel Šouta

 

Finanční prostředky

Celkové náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly výše 6,5 mil. Kč.

Fotogalerie:

Pstruh obecný potočný v Černém potoce (5.11.2010) - důkaz fungující revitalizace   Tvorba koryta v hlavní části toku   Vytváření štěrko- písčitých lavic - jesepů   Vývoj 2008-2011   Vznik tůněk na Rašelinném potoce

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt