AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář

Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář

V roce 2014 byla dokončena revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář, která byla financována z dotačního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy v systému řízení MŽP.

Rybník Farář je součástí stejnojmenné přírodní památky nacházející se v k.ú. Bítovan v Pardubickém kraji. Jedná se o jedinou známou lokalitu v Pardubickém kraji, kde roste kriticky ohrožená vodní rostlina kotvice plovoucí (Trapa natans). Svým výskytem je na ekosystém rybníka vázáno mnoho dalších zvláště chráněných druhů organismů, zejména obojživelníků: rosnička zelená, užovka obojková a ptáků: moták pochop. Rybník je velmi cenný svým litorálním pásmem, kde hnízdí mnoho druhů vodních ptáků.

Cíl projektu:

Hlavním cílem akce bylo opravit technické objekty rybníka včetně náhonu a vzdouvacího objektu na toku Ležák. Stav těchto objektů před realizací neumožňoval spolehlivou manipulaci s vodou zejména v případě nízkého, nebo naopak velmi vysokého průtoku v korytě potoka. Manipulace s vodou na vodním díle v průběhu roku je přitom zcela zásadní pro vytvoření optimálních podmínek pro populace zvláště chráněných druhů. Kromě toho byla v neuspokojivém stavu hráz rybníka. Kvůli existenci zvýšených průsaků hráze a s tím spojeným rizikem poškozování sousedící nemovitosti soukromého majitele, byla dlouhodobě hladina rybníka udržována na snížené úrovni. Z tohoto důvodu nemohl být zcela využit i potenciál lokality z pohledu ochranu přírody a krajiny.

Realizovaná opatření:

  • oprava přírodě blízkého vzdouvacího objektu, balvanitého skluzu, záhozem z těžkého kamene a doplnění kulatiny
  • rekonstrukce nápustného objektu na náhonu včetně jeho zajištění proti nepovolené manipulaci
  • oprava a pročištění náhonu
  • opravy hráze s dorovnáním povrchu, opravou kamenného záhozu na návodním líci, oprava průsaků v západní části hráze pomocí hutněného jílu na základě doporučení hydrogeologického průzkumu
  • výměna výpustního zařízení včetně potrubí
  • vytvoření tůní a laguny v litorálním porostu pro zajištění refugia kotvice plovoucí (Trapa natans) a obojživelníků

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: GEOVAP, spol. s.r.o., IČ: 15049248

Realizace stavby: AQUEKO, spol. s.r.o., IČ: 45476691

 

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly výše 4 700 000,- Kč.

Fotografie:

 Původní stav rybníka po vypuštění Nevhodný stav koryta potoka Průběh stavebních prací v rybníce Oprava hráze rybníka Oprava koryta potoka Vytvoření laguny v litorálním pásu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt