AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč

Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč

CZ_EFRR

 

Koncem roku 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“. Práce budou dokončeny v roce 2019.

Cíl projektu

Cílem projektu je revitalizace a rekonstrukce stávajících vodních nádrží a obnova tzv. hanáckých tůní, jako původních slepých ramen řeky Moravy. Předmětná stavba bude mít pozitivní dopad na dané území z hlediska ochrany a zlepšení životního prostředí. Realizace navrženého záměru a jeho provoz ve vybraných plochách zaručí zachování a udržení vhodných biotopů pro chráněné druhy živočichů a umožní vznik dalších vhodných biotopů. Konkrétně zajištění vhodných podmínek pro kuňku ohnivou (Bombina bombina), která je zde hlavním předmětem ochrany.

Realizovaná opatření

Technická část:

  • obnova stávajících hrází
  • odtěžení sedimentů
  • prohloubení tůní

Biologická část:

  • kácení dřevin za účelem prosvětlení lokality
  • doplňující výsadby stanovištně původních druhů dřevin

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Realizace stavby: KAVYL, spol. s r.o.

Autorský dozor: Sweco Hydroprojekt a.s.

Technický dozor stavebníka: KLASIK – stavební společnost s.r.o.

 

Finanční prostředky

Předpokládané výdaje projektu čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 2 918 301,00 Kč

Fotografie

Po realizaci   Po realizaci_01   hraz1   hraz2   Po realizaci_02   tun

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt