Rekonstrukce PP Rybník Neratov

OPŽP

V letech 2009 – 2013 byl realizován projekt s názvem "Rekonstrukce - PP Rybník Neratov", pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - "Podpora biodiverzity".

Rybník Neratov představuje výzmnaný biotop s vodní faunou (živočichy) typické pro studené tekoucí a stojaté vody podhůří. Jedná se o zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních živočichů, zejména obojživelníků (čolek velký a horský, ropucha obecná, rosnička zelená atd.)

Cíl projektu:

Vzhledem k tomu, že v PP Rybník Neratov docházelo k postupnému zhoršení technického stavu jednotlivých objektů, jakosti vody a kvantitativnímu i kvalitativnímu úbytku zvláště chráněných druhů, což bylo pozorováno i při monitoringu obojživelníků prováděném AOPK ČR a při technicko-bezpečnostním dohledu, bylo cílem jednoznačně zlepšit tento stav. V návaznosti na provedenou rekonstrukci došlo k nárůstu biodiverzity. Lokalita je vhodná jako atraktivní ukázka revitalizované vodní nádrže s primární funkcí ochrany přírody, zejména pro návštěvníky Vizovických vrchů.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění rybníka
  • rekonstrukce hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpusti
  • vybudování lávky, loviště a odvodňovacího příkopu
  • rozšíření litorální zóny a výsadba dřevin

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: firma PROKO, spol. s r. o., IČ: 25230310

Realizace: firma KAVYL, spol. s.r.o., IČ: 49975358

Technický dozor: Ing. Radovan Hladný, IČ: 67522564

Autorský dozor: Ing. Jaroslav Valoušek, IČ: 10653694

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 3 028 660, - Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 2 574 366,- Kč.

Fotografie:

Rekonstrukce hráze rybníka Odbahnění rybníka  Oprava výpusti a a vybudování lávky Rozšíření litorální zóny a výsadba dřevin Oprava bezpečnostního přelivu 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt