AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý

 CZ_VE_B_C

V prosinci 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3 – „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“.

Jedním z nejvýznamnějších vodních děl v naší správě je rybník Velký Pařezitý. Jedná se o historické vodní dílo, které bylo vybudováno v 16. století. V roce 1984 byla oblast vyhlášená přírodní rezervací (rozloha 26 ha) - rybník, okolní mokřady a rašeliniště.

Rybník Velký Pařezitý je vodním dílem III. kategorie, což z pohledu technickobezpečnostního dohledu stanoví vlastníkovi zvýšené povinnosti při zajištění bezpečnosti území i obyvatel pod ním. Jde totiž o rybník, při jehož selhání hrozí mimořádně rozsáhlé škody. Vzhledem ke kvalitě vody je záložním zdrojem pitné vody pro město Telč. Dlouhodobým problémem rybníka Velký Pařezitý jsou zvýšené průsaky hrází. Ty byly provizorně opravené již v roce 1992 navezením kamenné přitěžovací lavice při vzdušné patě hráze, avšak neúspěšně. Ve zprávách technickobezpečnostního dohledu tohoto vodního díla bylo opakovaně upozorňováno na potřebu rekonstrukce nebo snížení objemu nadržené vody z důvodu zajištění bezpečnosti území potenciálně zasaženého zvláštní povodní.

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce hráze, veškerých technických objektů vodního díla, dodržení povinností vlastníka vycházející z vodního zákona č. 254/2001 Sb. a povinnosti správce ZCHÚ vyplývající ze schváleného plánu péče podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny i zajištění záložního zdroje pitné vody pro město Telč.

Realizovaná opatření

Oprava nádrže zahrnuje: odstranění náletu z hráze, částečné odbahnění zdrže před hrází a současně srovnání přelivné hrany, vyrovnání a opravu koruny hráze, průzkum a zajištění průsakových cest z návodní strany hráze jílovým těsněním a doplněním záhozu v pozvolnějším sklonu, opravu spodní výpusti, hrčlavé roury, boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu, úpravu levého bezpečnostního přelivu, přeložku vodovodu, vytvoření patního drénu u vzdušné líce hráze, opravu vývařiště pod bezpečnostním korytem, vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu.

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: HG partner s.r.o., 05/2017, hlavní projektant Ing. Pavel Veselý

Realizace stavby: Hydro&Kov, s.r.o.

Technický dozor stavebníka: Ing. Pavel Kubašta

Technickobezpečnostní dohled: INSET, s.r.o.

Biologický dozor: Mgr. Jaromír Maštera

 

Finanční prostředky

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 52 500 000 Kč. 85% nákladů je pokryto z Fondu soudržnosti (EU), 15% ze státního rozpočtu ČR.

Fotografie

hráz   hráz2   mokřad_pod_hrází   ochrana_litorálu_hrázkou   ochrana_litorálu_hrázkou2   výlov2018

vypuštěný   vypuštěný2   záchranný_transfer_rak   záchranný_transfer_rak2

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt