Revitalizace rybníka Kojetín

V letech 2011 - 2012 byl realizován projekt s názvem „Obnova rybníka Kojetín“, pro který byly získány finanční prostředky z programu Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ.

Rybník Kojetín, je součástí stejnojmenné přírodní památky a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 SPA Rožďalovické rybníky (CZ20211010) a je velmi cenným biotopem zejména pro vodní ptactvo (moták pochop, jeřáb popelavý, čírka modrá) a obojživelníky (čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obezná, skokan zelený a skokan skřehotavý) v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Tento rybník se nachází v katastrálním území obce Cholenice. Volná vodní plocha dnes zaujímá pouze cca 1,5 ha, neboť byl rybník z větší části zazemněn značnou vrstvou aktivního sedimentu a litorální pásmo bylo zarostlé monocenózou porostů rákosu obecného. Hráz rybníka včetně výpustního zařízení byla v havarijním stavu, a tak došlo k realizaci projektu zahrnující komplexní revitalizaci rybníka. 

Cíl projektu:

Záměrem akce bylo vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí a zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti a environmentálních a estetických funkcí chráněného území. Revitalizace by též měla podpořit původní druhovou skladbu ryb a omezit invazní druhy. Dle vodního zákona také mělo dojít k zajištění provozní a technické bezpečnosti rybníka. V neposlední řadě i ke zvýšení retence vody v krajině včetně protipovodňové funkce a omezení zanášení rybníka sedimentem z povodí zemědělské krajiny

Realizovaná opatření:

  • opevnění návodní straně tělesa hráze
  • oprava výpustného zařízení
  • obnova bezpečnostního přelivu
  • odbahnění stávající vodní plochy
  • rozčlenění břehové linie současné vodní plochy
  • vytvoření systému kanálů, ostrovů a tůní, jež zajistí znepřístupnění vytipovaných ploch pro zvěř a člověka za účelem zajištění optimálních podmínek pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: AGRO- AQUA Jičín, IČ: 11139480 a Hydroreal spol. s r. o., IČ: 26038501

Realizace stavby: Zvánovec a. s., IČ: 26026279

Technický dozor investora: Jan Tylš, IČ: 46471839

 

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly 12,9 mil. Kč.

Fotografie:

Pohled na návodní svah hráze před započetím prací Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku - při realizaci Pohled z hráze na zátopu rybníka po odbahnění Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku_I Pohled z levého zavázání hráze do zátopy 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt