AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Obnova mokřadů v CHKO Český kras

Obnova mokřadů v CHKO Český kras

Na podzim roku 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Obnova mokřadů v CHKO Český kras“, na kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených fukcí kajiny . Práce byly dokončeny v zimě téhož roku.

Revitalizované území se nachází v CHKO Český kras v NPR Karlštejn pod Paní horou, které svou stěžejní částí zasahuje do evropsky významné lokality CZ0214017 Karštejn – Koda. Konkrétně se jedná o úsek nivy Bubovického potoka pod obcí Bubovice (okres Beroun). Niva vodního toku zde byla poznamenána splachy z okolních polí a byla porostlá ruderální vegetací.  Lokalita však nesla velký potenciál jak z hlediska spádových a plošných poměrů, tak ekologické hodnoty pro vznik mokřadních ploch.  Obnova mokřadů významně přispěje k rozšíření přírodního stanoviště - biotopu vhodného k životu a rozmnožování herpetofauny (např. skokan skřehotavý, skokan štíhlý, čolek obecný).

Cíl projektu

Záměrem akce bylo vytvořit stabilní biotop pro obojživelníky, rozšířit aktuální zásobu vody v korytě, posílit infiltraci a zvětšit zásoby nivní podzemní vody a především zadržet vodu v krajině.

Mokřad by měl do budoucna fungovat jako periodický biotop. S příchodem podzimních dešťů, jarního tání a přívalových dešťů se naplní vodou. V sušším období možná úplně vyschne, což není na závadu. Periodické tůně a mokřady jsou velmi výjimečné biotopy, které mají v krajině svoje důležité místo.

Území bude do budoucna sledováno a vyhodnocováno.

Realizovaná opatření

  • odtěžení sedimentů
  • vytvoření mokřadu (zemní přeliv - Q 100 a průleh opevněný kamenným záhozem)
  • kácení dřevin za účelem prosvětlení lokality
  • výsadba stromů a křovin
  • figury z kamene a prvky z mrtvého dřeva

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: Martin Dobeš s.r.o.

Realizace stavby: Stavby rybníků s.r.o.

 

Finanční prostředky

Celkové finanční náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly 883 390 Kč.

Fotogalerie:

Nouzový bezpečnostní přeliv s vloženým zpevněným průlehem   Opevněný přeliv pro normální průtoky   Nově vzniklý mokřad s ostrovy a prvky z mrtvého dřeva   Vytvořená tůň   Zaplavený mokřad v jarním tání s výsadbou v zadní části

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt