AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

OPŽP

V letech 2013 – 2016 byl realizován projekt s názvem "Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka", pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity".

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla nově vyhlášena v roce 2005 na území o rozloze 248 ha. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. V současnosti je na rybníce provozován polointenzivní chov ryb. Několik let probíhá rozsáhlá revitalizace celého území národní přírodní rezervace. V posledním desetiletí bylo postupně obnoveno kosení na většině těchto ploch, čímž dochází k obnově hodnotných biotopů a návratu ohrožených druhů rostlin (rozsáhlé louky v severní části území nebyly po řadu let obhospodařovány).

Cíle projektu:

Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka bylo odbahnění a zvětšení vodních ploch na úkor současných tvrdých rákosin a náletové zeleně a posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizačních funkcí s extenzivním chovem ryb. Stavební řešení umožňilo rozčlenění monotónního kraje zátopové plochy vytvořením zátočin, lagun a ostrůvků, čímž byly vytvořeny vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a život pro drobné živočichy.

Realizovaná opatření:

  • odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky
  • rozšíření vodní plochy na úkor rákosin
  • vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části
  • zvýšení ostrova
  • zvýšení hrázky
  • odstranění zeleně ve východní části ostrova
  • obnova louky na Polákově poloostrově
  • oprava opevnění komunikace na Polákově poloostrově a oprava úseku cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: AGRO – AQUA, s.r.o., IČ: 25259997

Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 27720161

Technický dozor stavebníka: MV projetkt, spol. s.r.o., IČ: 26137917

 

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly výše 84 593 853,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 67 003 801,- Kč.

Fotografie:

Porost voďanky žabí a bublinatky jižní v Dolanské zátoce Transport řídkého sedimentu ze dna na mezideponii Transport sedimentu pásovými bagry 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt