AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví

Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví

OPŽP

V letech 2009 - 2013 byl realizován projekt s názvem „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.6 - “ Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je existenčně závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy. Úzkou vazbu chráněných ekosystémů CHKO na vodní režim krajiny dokládá i zařazení území CHKO do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. Pravidelné jarní záplavy znamenají pro lužní lesy základní podmínku jejich vývoje. Přirozeně meandrující řeka Morava, která se svými bočními stálými i periodickými rameny vytváří unikátní krajinný typ "vnitrozemské říční delty", je "ekologickou páteří" nejen CHKO, ale i celé rozsáhlé oblasti Moravských úvalů. Litovelské Pomoraví ležící na podloží mohutných vrstev zvodnělých kvartérních štěrkopísků zároveň zajišťuje vysoký stupeň územní ochrany strategicky významných zdrojů pitné vody pro olomouckou aglomeraci. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny limity vodárenské exploatace území, dochází v lokalitách CHKO ke kumulování negativních vlivů vodárenských odběrů podzemní vody na nivní ekosystémy, které jsou hlavním předmětem ochrany.

Cíl projektu:

Z výše uvedeného důvodu bylo účelem studie posoudit vliv odběrů podzemní vody nejen z hlediska hydrologického, ale také z hlediska tolerance lužních lesů k poklesu hladiny podzemní vody. Ze zpracovaných studií by měl být stanoven závěr s cílem přehodnotit zásoby podzemní vody s ohledem na zákonné požadavky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, stanovit limity čerpání podzemních vod, poskytnout odborný podklad pro návrhy managementových opatření a pro rozhodování orgánu státní správy ochrany přírody.

Realizovaná opatření:

  • Zajištění podkladů - údaje o lesních porostech na území CHKO LP, údaje o jímacích územích, údaje o hladinách podzemní vody zjištěné ve vegetačním období v pozorovacích vrtech,
  • Návrhová část - stanovení optimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé typy porostů, stanovení míry tolerance uvedených typů porostů ke změně hladiny podzemní vody, stanovení konkrétního typu porostu s nejvyššími požadavky na hladinu podzemní vody, 
  • Vyhodnocení a doporučení - vypracování matematického modelu proudění podzemní vody, který zobrazuje její pokles při různě velkých odběrech ve vztahu k bázi holocenních hlín pro zájmové lokality Litovel – Čerlinka, Pňovice-Březová, Černovír, Chomoutov, Štěpánov-Moravská Hůzová, Moravičany  

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Zpracovatel studie: OHGS s. r. o., IČ: 455 36 899

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 1 872 063,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 589 925,- Kč.

 

Fotografie:

Pohled na břehové porosty řeky Moravy a na území CHKO Litovelské Pomoraví

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt