AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů

Obnova vodních biotopů

Hospodaření s vodou se na území České republiky formuje již po celá staletí. Již v počátcích osídlování docházelo k regulaci vodního režimu odvodňováním bažin a močálů a zřizování rybníků. Byly budovány kanály k plavení dřeva, náhony na mlýny a pily (hamry a katry) a technický pokrok později umožnil využití vodní síly k výrobě elektrické energie. S rozvojem a intenzifikací zemědělské produkce nastala potřeba závlah a odvodnění (meliorací). Rostoucí nároky na užívání vody si vynutily výstavbu akumulačních nádrží a stále intenzivnější využívání přirozených zásob podzemní vody. Se zvyšující se hustotou osídlení rostly také požadavky na zásobování pitnou vodou, odvádění a zneškodňování odpadních vod a zabezpečení sídel před povodněmi. V důsledku těchto požadavků došlo k výstavbě retenčních nádrží a regulaci vodních toků. Ve stejném období byly významné vodní toky splavňovány a probíhala výstavba vodních cest. V současné době již voda není považována jen za surovinu, ale je chápána jako základní součást životního prostředí. Je na ni pohlíženo v širších souvislostech s komplexními nároky (funkce ekologické, mikroklimatické, rekreační ...) a je všeobecnou snahou tuto strategickou „surovinu“ zachovat v co největší možné míře a nejlepší kvalitě pro příští generace.

Projekty:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt