AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů >> Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na Požárech

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NObnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na Požárech

 

V roce 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na Požárech“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.

NPP Na požárech byla dle zřizovacího předpisu zřízena k ochraně přirozeného rašelinného území, k poskytnutí nezbytného životního prostředí ohroženým rašeliništním biocenózám, k udržení nezbytných podmínek pro jejich další nerušený vývoj, k ochraně bohatého výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů přirozeně se zde vyskytujících (hnízdění tetřívka). Hlavní předměty ochrany jsou v současné době pro ekosystémy Caricetum goodenowii, Carici rostratae -Sphagnetum apiculati, Caricetum rostratae, Caricetum nigrae a narušené plochy s porosty Calluna vulgaris a pro druhy vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides L.) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Hlavním cílem ochrany je zachování hodnotných mokřadních a rašelinných luk jako biotopu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

Cíl projektu

Finanční prostředky, kterými disponuje AOPK ČR, neumožňují v plné míře zajistit veškeré potřebné činnosti vyplývající z plánu péče. Víceletý obnovní management je nezbytný pro opatření, která jsou aktuálně prováděna jen ve velmi omezené míře. Vzhledem ke značné rozloze území je provádění těchto zásahů z národních zdrojů nekomplexní a není tak plně dosaženo potřebného efektu. Obnovným managementem, rozloženým do sedmi po sobě následujících let, bude dosaženo trvale udržitelného stavu, který již bude následně vyžadovat pouze udržovací management cílového stavu.

 

Realizovaná opatření

  • výřez náletu
  • sečení mokřadních a rašelinných luk

 

Finanční prostředky

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 6 711 074,90 Kč.

 

Fotografie

 

Na Požárech_01   Na Požárech_03_Před   Na Požárech_02_PO   Na Požárech_04

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt